Odborná skupina PROBIONIKA

Ciele a členstvo

PROBIONIKA je odborná skupina zložená z bývalých pracovníkov Výskumného ústavu lekárskej bioniky a jeho nástupníckych organizácií (ďalej len VÚLB), ktorí majú záujem zviditeľniť práce, projekty, odborné a spoločenské aktivity v oblasti informačných a komunikačných technológií a ich aplikácií  v medicíne a zdravotníctve, ktoré boli realizované v minulosti vo VÚLB s dôrazom na ich realizáciu v praxi.

Odborná skupina bude podporovať aj návrhy jej členov na využitie dosiahnutých výsledkov, alebo nerealizovaných plánov a myšlienok z VÚLB v súčasnosti.

Odborná skupina je zriadená pri Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku na spoločnom pracovisku Výpočtového strediska SAV a Technologického inštitútu SAV. Organizačne je zabezpečovaná Výpočtovým strediskom SAV a samotnou dobrovoľnou činnosťou jej členov.

Členstvo v odbornej skupine je dobrovoľné a nehonorované. Podmienkou členstva je pracovnoprávny vzťah s VÚLB v minulosti a záujem aktívne sa podieľať na činnosti OS. Záujemca o členstvo sa písomne (stačí E-mail) prihlási na sekretariáte OS, kde uvedie, že súhlasí aby jeho meno figurovalo v zozname členov na webovej stránke OS a aby bol zaradený do skupinovej e-mailovej adresy OS.

Odborný obsah

OS PROBIONIKA sa zameriava na práce VÚLB z oblasti IKT a aplikácií IKT v  medicíne a zdravotníctve, pričom vyhľadáva dokumenty v tlačenej forme, ale aj v  elektronickej forme v súkromných archívoch alebo v informačných systémoch oficiálnych knižníc a archívov. Nájdené dokumenty spracováva do formy prezentovateľnej na webe, alebo v prípade ich fyzickej existencie ich venuje historickej knižnici Stálej výstavy dejín VT na Slovensku. Dokumenty spracované a prístupné cez portály iných organizácií zaregistruje na webe OS s príslušnými smerníkmi. Podrobné pokyny vydá webmaster. Osobitne vítanou činnosťou členov OS je písomné spracovanie historických udalostí, projektov, výskumných smerov, aplikácií, konferencií a pod. s vlastným vysvetľujúcim komentárom. Medicínske prístroje vyvinuté na VÚLB, alebo ich artefakty budú ponúknuté do zbierok Stálej výstavy.

Odporúčané zamerania (mali by byť v súlade s náplňou práce VÚLB v oblasti IKT) sú:

  • Informačné systémy
  • Počítačom asistovaná diagnostika
  • Expertné systémy
  • Medicínske prístroje
  • Výpočtová technika
  • Komunikačné systémy
  • Spolková činnosť
  • Spoločenské aktivity
  • História

Ďlašie informácie nájdete na     www.bionika.net

Pridané 15.11.2012   Štefan kohút

Komentáre sú uzavreté.