Dokumenty z archívu

DOKUMENTY V ÚSTREDNOM ARCHÍVE SAV
Dokumenty Ústavu technickej kybernetiky SAV, ohraničené rokmi 1958 a 1990, sú uložené v sklade Ústredného archívu SAV http://www.archiv.sav.sk. Táto časť archívu sa nazýva FOND ÚTK. Fond sa v súčasnosti delí na štyri časti: V – Vedecký výskum, D – Doktorandi a vedecká výchova, C – Časopis Computers and Artificial Intelligence, A – Administratíva. Usporiadané a prístupné pre výskum sú časti V, D a C. Dokumenty sú uložené
v archívnych škatuliach, ktoré sú číslované V1 – V232, D1 – D53 a C1 – C35.

Zoznam dokumentov Fondu ÚTK SAV je prístupný na stránke: www.vystava.sav.sk/archiv

Prístupové meno a heslo si vyžiadajte mailom na adrese: stefan.kohut@savba.sk

Postup pri hľadaní dokumentu
Po prihlásení sa do databázy Fondu ÚTK využijeme pre hľadanie dokumentu tri možnosti: Kľúčové slová, Presný výraz a Téma.

Kľúčové slová – napíšeme ľubovoľné slová oddelené medzerou, ktoré predpokladáme, že sa vyskytujú v opise dokumentu, ktorý hľadáme. Systém vyselektuje len tie škatule, kde sa nachádzajú všetky zadané slová. Pritom každé slovo môže byť v inom dokumente. Ďalej hľadáme vizuálne.

Presný výraz – napíšeme presný textový reťazec, napr. názov výskumnej úlohy. Nájde nám všetky škatule, kde sa nachádzajú dokumenty s týmto názvom, resp. textovým reťazcom. Ďalej hľadáme vizuálne.

Téma – napíšeme názov hľadanej témy podľa skratiek uvedených v stĺpci „Téma“. Ku každej škatuli boli priradené skratky podľa obsahu dokumentov v škatuli. Niektoré sú jasné ako: RPP, SIMD, SMEP, MARS
a niektoré je potrebné vysvetliť: RUS – ruský text, ROB – robotika, RIAD – riadenie a regulácia, AP – analógový počítač, PROG – programovanie, DIR – riaditeľská agenda, PLN – plány. Ďalej hľadáme vizuálne.

Hľadanie je jednoúrovňové. Systém prehľadá vždy všetky časti Fondu. Po zadaní nových slov na vyhľadávanie systém hľadá v pôvodnej, nestriedenej množine škatúľ.  Časť Fondu, kde hľadáme, dokument si volíme kliknutím na názov na hornej lište. Ak prehľadávame dokumenty v konkrétnej škatuli, vrátime sa do vyselektovaného zoznamu škatúľ cez príkaz Späť na hornej lište zoznamu a môžeme zvoliť inú škatuľu, kliknutím na jej obsah. Ak chceme zadať nové podmienky na vyhľadávanie, klikneme na Zrušiť podmienky hľadania.

Postup pri štúdiu dokumentu
Ak nájdeme hľadaný dokument v databáze, zapamätáme si číslo škatule. Potom mailom na adresu archklac@savba.sk napíšeme požiadavku na štúdium dokumentov a uvedieme, že sa jedná o Fond ÚTK a číslo škatule VN, VN1, VN2 (prípadne DN, CN). Pracovníci ÚA SAV prenesú želané škatule zo skladu do študovne ÚA SAV a oznámia nám to spätným mailom. Potom môžeme prezenčne čítať dokumenty z vybraných škatúľ
v dobe: Pon – Štv od 8:00 do 14:00 a Pia od 8:30 do 12:00.

 fond_utkFond ÚTK SAV v sklade Ústredného archívu SAV v budove VS SAV

 

V Bratislave 15. 10. 2013
Ing. Štefan Kohút

Komentáre sú uzavreté.