Osobnosti IKT

V učebni Stálej výstavy sa nachádzajú portréty vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venovali vyučovaniu, ale aj rozvoju a výskumu informačných technológií. Snahou je rozšíriť tento počet o ďalšie osobnosti z prostredia vysokých škôl, ale aj výskumu, výroby a nasadenia počítačov, ktorí aktívne ovplyvňovali pokrok IKT na Slovensku. Zoznam osobností rozšírime aj o významných súčasníkov, aby sme postupne vybudovali našu slovenskú „Sieň slávy IKT“.


Prof. Ing. Ladislav Gvozdják, Dr.tech.

* 19. 09. 1919 + 25. 06. 1998

Profesor GvozdjakBol prvým profesorom na Slovensku, ktorý prednášal predmet Samočinné počítače.

V roku 1962 založil a vybudoval prvú katedru zameranú na výpočtovú techniku v Československu – Katedru matematických strojov na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a vybudoval zodpovedajúci študijný odbor. Katedra mala na začiatku číslicový počítač prvej generácie URAL 2, neskôr MINSK 32 2. generácie a počítač EC 1021 československej výroby a aj analógový počítač AP-3M. V roku 1973 založil Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl v Mlynskej doline s počítačom SIEMENS 4004/150 a bol jeho prvým riaditeľom. Za významný prínos v oblasti spracovania informácií bol odmenený cenou IFIP Silver Core (IFIP – International Federation for Information Processing).


Doc. Ing. Jozef Hlavatý, CSc

* 19. 07. 1941 + 25. 09. 1998

Docent Hlavatý

Jeden z prvých odborníkov v oblasti počítačovej diagnostiky v Česko-Slovensku. Prvý absolvent študijného odboru Automatizácia a regulácia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (1963). Od roku 1974 pôsobil v odbornej skupine Logické obvody na Katedre počítačov EF SVŠT. Vedecky, publikačne a pedagogicky pôsobil v oblasti digitálnych systémov.

 

 

 


Prof. Ing. Norbert Frištacký, PhD.

* 8. 11. 1931 + 5. 07. 2006

Profesor FrištackýAko prvý na Slovensku začal v roku 1963 prednášať predmet Logické obvody. Bol to nový predmet v oblasti systematického návrhu digitálnych zariadení, pre ktorý napísal aj prvé skriptá na vysokých školách v Česko-Slovensku. V roku 1973 založil nový študijný odbor Elektronické počítače a  Katedru počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT, ktorej bol v období 1978 – 1990 vedúcim. V rokoch 1990 – 1991 bol rektorom SVŠT a prvým rektorom Slovenskej technickej univerzity (STU). Nositeľ ocenenia IEEE Computer Pioneer Award za digitálne systémy. Napísal 7 monografií, 8 skrípt a veľké množstvo vedeckých článkov.

IKT_Obr_5


Doc. Ing. Štefan Neuschl, PhD.

* 14. 01. 1932 + 13. 03. 2006

Docent Neuschl

Významný odborník v oblasti simulácií dynamických procesov, najmä v oblasti biologických systémov. Bol prvým vedúcim Katedry počítačov EF SVŠT, založenej 1. 09. 1973, kde vyučoval viac ako 30 rokov. Neskôr pôsobil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, na Žilinskej univerzite a od roku 1998 na Trenčianskej univerzite A.D. v Trenčíne. Je autorom 70 vedeckých prác a 10 učebníc a skrípt z oblasti informatiky.


Prof. Ing. Milan Jelšina, CSc.

* 19. 05. 1934 + 6. 12. 2006

Profesor Jelšina

Vysokoškolský učiteľ a významný propagátor výpočtovej techniky na východnom Slovensku, najmä v oblasti analógových a hybridných počítačov. Vedúci Katedry základov automatizácie a regulácie 1971 – 1972, Katedry technickej kybernetiky 1973 – 1985 a Katedry počítačov a informatiky 1985 – 2003 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.


Dr. h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

* 17. 09. 1928 + 26. 10. 2019

Profesor Plander

Významný priekopník počítačov a informatiky na Slovensku. Jeden zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV (1956), autor prvého analógového počítača na Slovensku (SAV, 1957), autor a hlavný koordinátor projektu počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého číslicového počítača pre riadenie výrobných procesov v Česko-Slovensku, iniciátor výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky v SAV (1978). Nositeľ vyznamenania IEEE (USA, 1996) Computer Pioneer za prínos v oblasti technických prostriedkov počítačov na Slovensku a v oblasti riadiacich počítačov. Zakladateľ a prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (1997) a v súčasnosti profesor a vedec v oblasti aplikovanej informatiky a paralelných počítačových systémov. IKT_Obr_9a

Komentáre sú uzavreté.