Mikroelektronika na Slovensku

OZNAM

V Múzeu počítačov sa pripravuje samostatná expozícia Mikroelektronika a integrované obvody. Do tejto expozície hľadáme nové exponáty napríklad do tabule kde budú všetky integrované obvody vyrábané v Československu (zoznam tých, ktoré ešte v zbierke nie sú zašleme elektronickou poštou), 4, 8 a 16 bitové ale aj súčasné mikroprocesory a systémy na čipe (napríklad z nefungujúcich smartfónov), elektrónky a moduly z počítačov prvej generácie, prístroje alebo ich časti používané pri vývoji, výrobe a testovaní integrovaných obvodov, fotografie a príbehy pamätníkov, ktorí sa zúčastňovali výskumu, vývoja a výroby integrovaných obvodov.

ÚVOD
Táto rubrika je súborom príspevkov venovaných vývoju mikroelektroniky hlavne  z doby pred rokom 1989 na Slovensku v československom kontexte od účastníkov tohto procesu a pamätníkov doby. Cieľom nie sú striktne vedecké a odborné články ale skôr subjektívne pohľady na motivácie, podmienky, medziľudské vzťahy, pracovné výsledky a príbehy pri výskume, vývoji a výrobe polovodičových súčiastok a systémov.

Prečo mikroelektronika a počítače ?

Mikroelektronika, ktorá sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou súčiastok počítačov má nezastupiteľnú rolu pre vývoj digitálnej a analógovej elektroniky. Bez nej by dnes neexistovali informačné a telekomunikačné technológie tak ako ich poznáme. Nemali by sme televíziu (digitálnu) ani internet, tablety alebo stolové počítače. Bez mikroprocesorov a systémov na čipe s desiatkymi miliárd tranzistorov by nebolo možné vyrobiť smartfóny s výkonom prevyšujúcim superpočítače z pred tridsiatich rokov, ba dokonca ani súčasné herné konzoly. Bez integrovaných obvodov by sa človek nedostal na Mesiac ani k hraniciam slnečnej sústavy. Bez počítačového spracovania obrazov z  rádio a diaľkovo ovládaných optických teleskopov, roentgenových, CT, MRI a PET prístrojov by sme nevideli do vzdialených kútov Vesmíru alebo do vnútra človeka. Bez digitálne spracovaných obrazov z elektrónových a atomárne silových mikroskopov by sme nevideli nanoskopické vírusy a mikroštruktúru materiálov a bez počitaćom spracovaných dát zo senzorov urýchľovačov elementárnych častíc by sme nevideli ani do vnútra atómov. Nemohli by sme mať robotizovanú hromadnú výrobu, autonómne dopravné prostriedky a iné inteligentné zariadenia a predmety.

Výroba počítačov a ich elementárnych prvkov (s malými výnimkami) sa na Slovensku (a nielen u nás) v dôsledku globalizácie skončila. Dnes je na svete len pár firiem, ktoré dokážu vyrábať integrované obvody s 10 a menej nanometrovou technológiou.
Ale výsledky ktoré sa na Slovensku v tejto oblasti dosiahli sa nepriamo odrazili v skutočnosti, že vedecko – výskumné, vzdelávacie a výrobné inštitúcie sa dokázali rýchlo prispôsobiť svetovým trendom a v rámci medzinárodnej spolupráce pokračovať vo výskume a vzdelávaní mikroelektroniky ako aj transformovať sa na malé a stredné IT firmy spolupracujúce s nadnárodnými spoločnosťami.

Doc.Ing. Martin Šperka, PhD.
Vedúci Múzea počítačov pri VS CSČ SAV v Bratislave

 

PUBLIKÁCIE O ELEKTRONIKE V ZBIERKE MÚZEA

Zoznam publikácií

SPOMIENKY PAMÄTNÍKOV

1. Luby.Š.: Exkurzia do sveta hybridnej elektroniky

2. Kinder, R.:Zariadenie na automatizované meranie a vyhodnocovanie
koncentračných profilov N(x) kapacitnou metódou

3. Kinder, R.: Fyzik Helmar Frank – dielo nestora a priekopníka fyziky, techniky a technológie polovodičov . (in Československý časopis pro fyziku č.6 2020)

4. Bederka, Š.: Experimentálne technologické zariadenia pre mikroelektroniku vyvinuté na Katedre mikroelektroniky STU

SLOVENSKÉ INŠTITÚCIE ZAOBERAJÚCE SA MIKROELEKTRONIKOU

Ústav informatiky, Slovenskej akadémie vied

Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Ústav elektroniky a fotoniky (ÚEF), Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY O MIKROELEKTRONIKE

Voľne dostupný portál eLearn central ÚEF FEI STU

Starý portál eLearn central Katedry mikroelektroniky ÚEF STU eLearn (fungujú niektoré animácie)

Výučbový portál eLearn central ÚEF FEI STU (niekoľko voľne dostupných modulov)


 

Komentáre sú uzavreté.