Aplikácie počítača RPP-16

Využitie počítača RPP 16 v TOS Kuřim

V továrni TOS Kuřim počítač RPP16 riadil automatickú obsluhu obrábacích strojov – prísun surového materiálu, odvoz výrobkov, presun polovýrobkov na ďalšie spracovanie na iné stroje, výber náradia zo skladov a presun ku obrábacím strojom. Systém skladu a dielne bol plne automatizovaný a obrábacie stroje boli číslicovo riadené vlastnými elektronickými obvodmi.  Na obrázku je vidieť vertikálny sklad a na koľajach obslužný vozík. Vľavo je vidieť dve točne pre napojenie kolmých koľajníc prepravného systému.

Využitie počítača RPP 16 v bani Důl Staříč

Důl Staříč pri Ostrave, kde počítač RPP 16 pracoval v prevádzke bane. Sledoval pohyb baníkov v podzemí. Každý baník mal magnetickú kartu, ktorou si „cvikol“ príchod do práce a potom pri každom prechode do inej štôlne sa tak isto zaregistroval ako pri príchode do práce. Systém vedel v každom čase, kto sa kde nachádza. To malo dva úžitky: Po prvé pri závale vedenie bane vedelo presne, kto sa v danom úseku nachádza, aké má pracovné zaradenie, prax schopnosti a podobne, čo bolo veľmi významné pri záchranných prácach. Po druhé podľa obťažnosti banských úsekov a odpracovaného času sa automaticky vypočítavala mzda baníka. Systém mal aj ochranu pred vypadnutím napájania počítača. V takom prípade fungovala náhradná prevádzka a údaje z bane sa dierovali do diernej pásky a po obnovení činnosti počítača sa načítali z diernej pásky do jeho pamäti.

ZATIAĽ BEZ OBRÁZKU

Využitie počítačov RPP 16 na Vážskych kaskádach

Vážske kaskády je sústava vodných diel na Váhu od Oravskej priehrady až po Dunajskú Stredu. Centrálny dispečing výroby elektriny bol v Trenčíne v národnom podniku Slovenské energetické podniky. Počítač RPP 16 riadil otváranie zdrží na jednotlivých kaskádach tak aby nedochádzalo k stretu vĺn spôsobených odrazom na nižšom kanáli a ani k nadmernému preplneniu kanála, ohrozeniu obyvateľstva a obsluhy, pri plnom vyťažení elektrických turbín. Systém spúšťania vody bol presne prepočítaný na celom úseku Váhu. Noviny SMENA dňa 13.9.1979 napísali: Prínos 120 GWh elektrickej energie ročne bude znamenať zavŕšenie automatizácie vodných elektrární na Váhu. Do prevádzky sa dostáva predovšetkým progresívna číslicová technika. Pre potreby dispečerského riadenia v podniku slúži počítač RPP 16S. Koniec citátu. Počítač RPP 16M pracoval v riadení elektrárne Čierny Váh.

BEZ OBRÁZKU

Využitie počítača RPP 16 v JZD Slušovice

JZD (Jednotné zemĕdelské družstvo) Slušovice. Počítač RPP 16 bol použitý na evidenciu výroby, ale aj na evidenciu stavu automobilových pretekov BARUM Rely. Slušovice mali 57 traktorov a tri mobilné opravovne. Počítač evidoval čas, kedy traktor oral. Spojenie bolo pomocou rádiových vysielačiek. Podľa odpracovaného času sa vypočítavala mzda traktoristu. Keď mal poruchu počítač vedel kde je najbližšia mobilná opravovňa a dispečer ju poslal na pomoc. Každý deň sa vyhodnocovali traktory podľa odpracovaného času. Najlepší dostali okamžite odmenu a najhorší museli vysvetliť priamo predsedovi prečo nepracovali. Okamžite sa organizovala náprava, napr. zabezpečili sa špeciálne náhradné diely ak bol traktor pokazený, alebo sa zorganizovalo lekárske ošetrenie ak bol traktorista chorý a podobne.

ZATIAĽ BEZ OBRÁZKU

Využitie počítača RPP 16 v ZVL Kysucké Nové Mesto

ZVL Kysucké Nové Mesto. Tu riadil počítač sklad valivých ložísk. Mal v pamäti všetky výrobky a ich umiestnenie v sklade. Podľa toho riadil automaty na výber pre expedíciu alebo ukladanie výrobkov z výroby.

ZATIAĽ BEZ OBRÁZKU

Využitie počítačov RPP 16 v ENOIII a ENOIV

V elektrárňach Nováky ( ENOIII a ENOIV ) riadil výrobu elektriny paroplynovým cyklom. Bola to  výroba pary v kotloch, prívod pary do turbín s riadením otáčok a kontrola výroby elektriny v generátoroch. Cez jednotku styku s prostredím (JSP) sa snímalo viac ako 1000 stavových parametrov z výrobných zariadení, ktoré sa používali ako spätná väzba pre riadenie výroby. Algoritmy riadenia boli v počítači RPP16, ktorý cez výstupy JSP ovládal výrobné zariadenie. Stalo sa pri skúškach celého systému, že počítač hlásil prevádzkovú chybu  kotla na výrobu pary, tzv. dieru v kotle, skôr, než sa prejavila na klasických výrobných meračoch.

ZATIAĽ BEZ OBRÁZKU

Komentáre sú uzavreté.