Počítače v SAV

 

Táto stránka je súčasťou projektu Múzea počítačov pri Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV „VPLYV IT NA ROZVOJ VEDNÝCH DISCIPLÍN V SAV“.

Jeho poslaním je na konkrétnych príbehoch výskumných úloh a riešiteľských kolektívov vedeckých ústavov zobraziť ako počítače ovplyvnili rozvoj vedných disciplín v SAV v kontexte celosvetového vývoja.

Bude to akási rekapitulácia doterajšej cesty slovenského výskumu so želaniami do budúcnosti v našich podmienkach a porovnanie s aktuálnym vývojom danej vednej disciplíny vo svete.  Každý ústav, resp. organizačná zložka má svoju vlastnú históriu výskumu, ktorú môže takýmto spôsobom predstaviť a extrapolovať jej rozvoj do blízkej budúcnosti ako poučenie z minulosti.  Príspevky budú zverejňované na tejto stránke postupne ako budú prichádzať.

Ako pomôcku pri hľadaní tém na analýzu ponúkame nižšie uvedený súpis úloh riešených na počítačoch v SAV v rokoch 1958-1975, 1982–2005, 2012–2021 podľa evidencií vedecko-technických výpočtov vo VS SAV, teraz VS CSČ SAV.

VÝPOČTY ÚSTAVOV RIEŠENÉ VO VÝPOČTOVOM STREDISKU SAV OD ROKU 1958 

Uvádzame súpis úloh riešených na počítačoch v SAV v rokoch 1958-1975, 1982–2005, 2012–2021 podľa evidencií vedecko-technických výpočtov vo VS SAV, teraz VS CSC SAV.

Kohút, Š., Kohútová, E.: Témy vedecko-technických výpočtov ústavov SAV na počítačoch Výpočtového strediska SAV v rokoch 1958 – 2008

Kohútová, E.: Ukončenie prevádzky počítača ORIGIN 2000 vo VS SAV k 31. 12. 2005

Zoznam výpočtov v rámci projektov ústavov SAV a externistov na superpočítači AUREL vo VS SAV od roku 2012

Výpočty na superpočítači AUREL vo VS SAV v rámci aktuálnych projektov


VÝPOČTY ÚSTAVOV RIEŠENÉ NA POČÍTAČOCH MIMO VS SAV

Táto kapitola obsahuje zoznam výpočtov ústavov SAV riešených na počítačoch mimo VS SAV, vrátane výpočtov v zahraničí


SPOMIENKY PAMÄTNÍKOV

Táto kapitola obsahuje osobné, subjektívne výpovede pracovníkov SAV a ich spolupracovníkov a organizácií mimo SAV o prácach spojených s použitím počítačov v danom skúmanom období, pričom sa nežiadajú podrobné historické dokumenty. Osobné svedectvá sú tiež krokom k poznaniu našej histórie.

Kohút, Š.: Začiatky počítačov v SAV (prezentácia PPT)

Kohút, Š., Plander, I.: Pred 55 rokmi inštalovali v SAV prvý číslicový počítač na vedecko-technické výpočty

Stein, J.: Používanie analógových počítačov vo výskume mechanických sústav v ÚMS/ÚMMS SAV

Košinár, J.: Začiatky využívania počítačov SAV Bratislava pre technické výpočty
používané v n. p. Elektrovod Bratislava

Novák,V.: Diagnostika režimu vody v pôde s využitím výpočtovej techniky

Novák, V.: Numerická metóda určenia hydraulickej vodivosti vodou nasýteného pórovitého prostredia obsahujúceho kamene.

 

 

VYSOKO VÝKONNÉ (HPC) POČÍTANIE  V SAV A NA SLOVENSKU

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)

Aktuálne projekty Výpočtového strediska CSČ SAV

 


 

Komentáre sú uzavreté.