Prvý UART v RVHP

 

UART1

Pohľad na zapúzdrený integrovaný obvod MHB1012 – UART

Univerzálny asynchrónny prijímač a  vysielač (UART) sa používa používa v  sériovej komunikácii medzi počítačmi a terminálmi (obrazovkový monitor s klávesnicou) ako aj medzi počítačmi v rámci počítačových sietí. Pri vysielaní sa doňho paralelne zapíše 5,6,7 alebo 8 bitov z  počítača, ktoré sa potom sériovo bit po bite posielajú do vzdialeného počítača. Tu sa jednotlivé bity zapisujú sériovo do prijímacieho UARTu, ktorého obsah si po prijatí všetkých bitov vzdialený počítač paralelne prečíta. Bol dôležitou súčiastkou počítačov SMEP.


UART2

Výrez originálu schémy zapojenia logických obvodov získaných reverzným inžinierstvom.

Pretože sa v RVHP nevyrábal, bolo ho treba navrhnúť a pripraviť výrobu. Logická schéma, zapojenie tranzistorov a ich rozmiestnenie a prepojenie sa robilo reverzným inžinierstvom pričom sa museli zohľadniť návrhové pravidlá technológie, ktorá bola vo výrobnom závode a obmedzenie systému pre návrh masiek (CAD SIKEM) vyvinutého tiež v ÚTK SAV. Technologickú prípravu a výrobu uskutočňoval závod Tesla Piešťany, od roku 1977 jediný výrobca tejto súčiastky v  krajinách RVHP.


UART3

Autori obvodu MHB1012

Na vývoji pracovali zľava: Ing. Peter Kákoš návrh masiek a digitalizácia s kolektívom vedeným Ing, Jánom Jezným, Ing. Ján Langoš – návrh masiek, Ing. Martin Šperka – návrh logickej a elektrickej schémy reverzným inžinierstvom a technická dokumentácia a Ing. Stanislav Kubaljak – návrh a realizácia testera. Úzko spolupracovali s Ing. Bartolomejom Talpašom z Tesla Piešťany, ktorý bol styčnou osobou pre technologické procesy, testovanie a púzdrenie.

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.