Ako napísať príspevok

Metodický pokyn

Na webovej stránke http://www.vystava.sav.sk/ sme zaviedli rubriku Pohľady do minulosti.

Je prístupná cez hlavnú stránku v Menu na pravej strane. Bude slúžiť na publikovanie príspevkov v rámci Knižnice histórie IKT na Slovensku. Pre zjednodušenie komunikácie správcu webu s autormi príspevkov predkladáme tento metodický pokyn.

Aký program treba na písanie príspevku použiť

Príspevky je dobré písať v programe Microsoft Word alebo inom, ktorý vie mapísaný súbor exportovat do formátu .doc.

Je možné použiť aj formát .rtf pri písaní pomocou programu WordPad pod OS Windows.

Meno súboru

Aby sa predišlo nedorozumeniam a urýchlilo sa spracovanie Vášho textu, mal by mať Váš súbor meno v tvare:

priezvisko meno názov znak.doc

alebo

priezvisko_meno_nazov_znak.doc

kde je na začiatku priezvisko a meno autora a k tomu jednoslovný názov predmetu o ktorom píšete. Ak tušíte, že by ste mali napísať ešte jeden príspevok na podobnú tému pridajte v predmetu ešte jeden znak – číslo, alebo slovo. Tento znak (napríklad rok) bude v nasledujúcom príspevku iný, napríklad:

Novak Jan Invertor 1961.doc

Novak Jan Invertor 1965.doc

Poznámka:

Meno súboru píšte vždy bez diakritiky.

Nadpis príspevku

Nadpis príspevku by mal byť výstižný a aby lákal bežného návštevníka na prečítanie.

Počet znakov v názve by nemal byť väčší ako 70, vrátane medzier.

Kapitoly a odseky

Príspevok členiť na kapitoly s vhodnými názvami a kapitoly na odseky. Jedna kapitola by nemala byť dlhšia ako stránka A4. Odsek by mal obsahovať jednu tému a podľa možností by nemal byť dlhší ako asi 15 riadkov. Dlhšie odseky sú namáhavé pre čítanie.

Text príspevku

Text príspevku píšeme so slovenskou diakritikou. Keď je vhodné používať skratky tak je potrebné prvýkrát rozpísať v zátvorkách plný názov. Napríklad:

JZD (Jednotné zemědelské družstvo), RAM (Random Acces Memory) a podobne.

Obrázky

Obrázky sa nevkladajú do textu, len odkaz na ne v zátvorke, napríklad (Obr.1).

Obrázky je možné dodať v obvyklých formátoch: JPG, RTF, BMP v čo najväčšom rozlíšení. Prípadné korekcie formátu obrázku budú vykonané nami pred ich publikovaním.

Tu je veľmi dôležité dodržať mená súborov. V prvom rade musí byť v mene väzba na príspevok a potom poradové čislo. Tu je príklad :

Invertor 1961 01.jpg

Invertor 1961 02.jpg

Invertor 1961 03.jpg

Poradie obrázkov musí korešpondovať s textom príspevku. V takom poradí budú aj obrázky publikované. Popis obsahu obrázku sa uvedie na konci príspevku v poradí obrázkov 1, 2, 3…

Prílohy

Prílohy k príspevku rozširujú jeho výpovednú schopnosť vysvetľovaním, alebo dokumentovaním popísaných skutočností. To umožní aby vlastný príspevok nebol príliš dlhý, alebo veľmi podrobný. Môžu to byť rozširujúce popisy, alebo technické detaily riešenia úlohy písané vo Worde, alebo ako súbory .PDF. Autorom textu prílohy môže byť aj samotný autor príspevku. Ďalej možno pripojiť scany relevantných článkov z odborných časopisov, počítačovej dokumentácie, texty programov a pod.

Tieto prílohy sa vyvolajú z textu príspevku, kliknutím na scitlivené slovo, alebo skupinu slov. Tieto slová určí autor príspevku tak, že ich vo svojom texte podčiarkne. Musia byť zhodné s relevantnou časťou názvu prílohy. Napríklad:

Obsluha počítača sa riadila Návodom na obsluhu.

Meno súboru tejto prílohy je:

Navod na obsluhu riadiaceho pocitaca.pdf

Podpis a kontakt

Na konci príspevku uveďte vaše plné meno aj s titulmi napríklad :

Ing. Ferdinand Sebechlebský, CSc.

Ak vás zaujíma aj reakcia čitateľov, uveďte na ďalšom riadku Vašu emailovú adresu.

Emailova adresa je nepovinná.

V Bratislave dňa 25.augusta 2016

Ing. Branislav Stofko

Komentáre sú uzavreté.