RPP-16

Expozícia RPP-16  prezentuje najväčší úspech informatiky v SAV a to počítač RPP-16, ktorý bol vyvinutý v SAV (v rokoch 1965 – 1973) ako stredný počítač tretej generácie určený na riadenie procesov. Prešiel cez základný výskum, aplikovaný výskum, konštrukciu, prípravu výroby po výrobu (od roku 1973) v Námestove, kde sa vyrobilo spolu 214 kusov počítačov v štandardnej (RPP 16S) alebo minimálnej (RPP 16M) verzii. Bol nasadený do veľkého množstva aplikácii v Československej republike od poľnohospodárstva, cez energetiku, bane, priemysel až po školy a výskumné ústavy. Ústrednou časťou tejto expozície je prvá veľkodosková verzia, tzv. Funkčná vzorka č.1 (RPP 16 FV1) vyrobená v n.p. Konštrukta Trenčín.

Vývoj počítača

Počítač RPP16 (Rýchly Programový Procesor so 16 bitovým slovom) bol prvý československý riadiaci počítač tretej generácie. Bol vyvinutý v rokoch 1965 – 1968 v základnom výskume Ústave technickej kybernetiky SAV. Úloha mala názov: „Výskum rýchleho programového procesora“. Po jej úspešnom ukončení nadviazala na ňu v roku 1969 samostatná hlavná úloha štátneho plánu rozvoja vedy a techniky č.P-04-561079 „Univerzálny riadiaci počítačový systém tretej generácie RPP-16“ s hlavným cieľom zaviesť výrobu počítačov RPP 16 v n.p. TESLA Orava v roku 1973. Na riešení sa zúčastnili okrem ÚTK SAV aj organizácie VVL Žilina, TESLA Nižná, VÚKI Bratislava, TESLA Blatná, a KONŠTRUKTA Trenčín. Hlavným koordinátorom  oboch výskumných úloh a pôvodca idey RPP-16 bol Doc.Ing.Ivan Plander,CSc, vedúci vedecký pracovník ÚTK SAV. Technologický vývoj potrebný pre prípravu tzv. veľkodoskovej verzie bol realizovaný v rokoch 1969 – 1972 v národnom podniku Konštrukta Trenčín a vývoj pre prípravu výroby prebiehal v novozaložených Výskumných a vývojových laboratóriách (VVL), neskôr Výskumný ústav výpočtovej techniky v Žiline. Priemyselná výroba počítača RPP-16 začala v roku 1973 v závode TESLA, neskôr ZVT Námestovo, výrobou troch tzv. opakovaných prototypov a v roku 1974 už výrobou prvých 10 ks počítačov RPP-16S a 10ks RPP 16M. V roku 1977 bola za vyriešenie počítača RPP-16 udelená štátna cena pracovníkom ÚTK SAV: Doc. Ing. Ivan Plander, CSc , Ing. Ivan Kočiš, CSc  a RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.  V roku 1978 už vyrobili v Tesle Námestovo 100-tý kus RPP 16. Na obrázku: Doc. Ing. Ivan Plander, CSc (vľavo) a Ing. Ivan Kočiš, CSc pri funkčnej vzorke RPP 16 v ÚTK SAV v roku 1973.

Laboratórna vzorka RPP 16

Prvý počítač bol skonštruovaný na tzv. malých doskách. Bola to vlastne laboratórna vzorka RPP 16 rozostavená v roštoch na asi 10-tich písacích stoloch, tak ako sa postupne vyvíjali a oživovali jeho jednotlivé časti. Bol to malý technický zázrak, že takto zostavený počítač fungoval niekoľko rokov. Nazývali ho „DEDKO“. Na základe týchto skúseností a podkladov z ÚTK bola vo VVL Žilina vyvinutá tzv. malodosková verzia RPP16. Podrobnejšia obrazová dokumentácia je prístupná na   www.vs.sav.sk/dedko

Funkčná vzorka RPP-16S

Podľa laboratórnej vzorky počítača bola skonštruovaná tzv. malodosková verzia počítača RPP-16, vyrobená ako prototyp vo Výskumnom a vývojovom laboratóriu (VVL) v Žiline. V ďalšom procese vývoja bola skonštruovaná veľkodosková funkčná vzorka RPP 16 FV1 vyrobená v Konštrukte Trenčín. Preto sa tento počítač RPP 16 nazýval „TRENČIANSKY“. Továreň Námestovo, neskôr Závody výpočtovej techniky (ZVT) Námestovo vyrobili 107 kusov počítačov. „Trenčiansky“ počítač, ktorý bol už dlhšiu dobu mimo prevádzky opäť oživili pracovníci Počítačového laboratória ÚTK SAV a darovali  Slovenskému národnému múzeu (SNM) dňa 6. 4. 1979, kedy RPP 16 FV1 bola inštalovaná v expozícii SNM na Bratislavskom hrade. Po veľa rokoch, keď sme vo VS SAV inštalovali Minimúzeum našli sme Trenčiansky počítač v depozitári SNM v Holíči rozbitý a rozkradnutý, bez pamätí a zdrojov, bez písacieho stroja a len s pár doskami. Písal sa už rok 2003. Počítač bol zrekonštruovaný pre expozíciu, ale nemohol byť už oživený pre chýbajúce časti. So zvolením SNM je v súčasnosti v expozícii Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, na základe zmluvy o zapožičaní medzi SNM a VS SAV.

Komentáre sú uzavreté.