ZRA-1

Tento počítač prvej generácie bol prvým počítačom v ÚTK SAV. Počítače prvej generácie sa programovali prevažne v strojovom kóde, kde sa jednotlivé inštrukcie a dáta kódovali v osmičkovaj alebo hexadecimálnej sústave. Až neskôr sa objavili jazyky symbolických adries a kompilátory jazykov FORTRAN a COBOL.

Obr.1: Expozícia počítača ZRA-1

Príklad programovania pre počítač ZRA-1

Obr.2: Príklad programovania ZRA-1

Úloha:       Spočítaj čísla  a0  + a1 + a2 + … +  an              

Program bude uložený or adresy 501 a vstupné údaje ai od adresy 100.

Program a vstupné údaje sa do počítača vkladali na diernom štítku. V tabuľke je napísaný program na riešenie zadanej úlohy.  Stĺpce sú 4-bitové skupiny – tetrády na 80 stĺpcovom diernom štítku, špeciálne usporiadanom pre počítač ZRA-1.

Obr.2: Program v strojovom kóde

Počítač nemal žiadny primitívny program, ale bol schopný po stlačení tlačidla ŠTART načítať dierny štítok. Tetrády 14 a 13 predstavovali povel pre počítač (červená farba) a ďalšie boli inštrukcie programu (modrá farba) alebo vstupné údaje.


V Historickej knižnici sa nachádza meteriál Melotová, J.: Programovanie počítača ZRA-1. Programovanie na počítači ZRA-1 je na výstave prezentované na výstavnom paneli. (Obr. 2 až 4).

 


Komentáre sú uzavreté.