Dokumenty organizačné

Edícia

Knižnica histórie IKT na Slovensku

s podmnožinou

Príručky lektora

Zámer

Poskytnúť budúcim generáciám informácie o organizačno-sociálnom a znalostnom prostredí, v ktorom vznikali naše technické a programové prostriedky, vrátane legislatívnych a personálnych detailov (pokiaľ je to možné) a s podrobným teoretickým, odborným a technickým popisom diela.

Ide o to aby kurátori, lektori a odborná verejnosť v budúcnosti boli uvedení do prostredia vedomostí, komunikácie a sociálnych podmienok, v ktorých diela v oblasti IKT u nás vznikali, aký bol výsledok práce výskumníkov, vývojárov, konštruktérov, aké mal daný produkt vlastnosti, na čo a kde bol použitý. Je vhodné uvádzať mená aj s titulmi a veľmi dobré je, keď napísaný historický dokument bude obsahovať aj osobné príbehy a spomienky autora/autorov, ktoré zreteľnejšie predstavia pracovné prostredie. Takto sa zabezpečí, že zozbierané exponáty budú v budúcnosti zrozumiteľné a zaujímavé pre verejnosť.

Vychádzajúc z takto dokladovanej histórie a z ďalších dokumentov budú sa môcť písať príručky pre lektora, kde sa uvedú reálie vystavovaného zbierkového predmetu. Tieto informácie budú slúžiť lektorom na štúdium a ako obsah výkladu pri exkurziách. V mnohých prípadoch bude Príručka lektora zostavená z vybraných, alebo skrátených častí Historického dokumentu.

Doporučený obsah Historického dokumentu (HD)

Úvod – čoho sa HD týka, čo bola v tomto prípade úloha a pozícia autora, v akej organizácii sa akcie odohrávali

Znalostné a odborné prostredie pre vývoj vo vzťahu k svetovej úrovni v danej oblasti

Odborný popis vývoja zariadenia, programu, teórie…

Technické (odborné) parametre produktu

Sociálne prostredie, osobné príbehy, doklady o pravdivosti tvrdení, personálne obsadenie

Ako bol produkt využitý, prínos, odborná úroveň

Rôzne

Záver

Doporučený obsah Príručky lektora (PL)

Názov zbierkového predmetu, alebo vystaveného celku, ktorého sa Príručka týka

Rok vzniku a miesto vzniku, názov výskumnej úlohy

Účel , pre ktorý bolo zariadenie vytvorené

Odborný popis zariadenia, prípadne aj s fotografiami

Spôsob používania, obsluha, programovanie

Príklady aplikácií

Autori a témy

Je možná, samozrejme, aj iná téma, ktorú si budúci autor zvolí, vrátane prienikových, alebo prierezových tém, kde sa pripúšťa redundancia v obsahu. Je to dobré z hľadiska vytvárania si predstáv o reálnom prostredí, v ktorom sa vývoj odohrával a o osobách, ktoré tam vystupujú.

Pohľady rôznych autorov na tú istú tému, prostredie, alebo príbeh budú dôkazom pravdivosti ich tvrdení. Autori svoj zámer napísať Historický dokument, alebo Príručku lektora oznámia kurátorovi výstavy Štefanovi Kohútovi mailom na adresu stefan.kohut@savba.sk, alebo osobne.

Návrhy možných tém a autorov

Niektoré témy už boli predbežne diskutované s potenciálnymi autormi. Ostatné som napísal ako môj návrh podľa mojich znalostí z minulosti a s presvedčením, že budú vodidl; om a vysvetlením mojich predstáv o čo mi v tomto návrhu ide. V tomto materiáli sa uvádzajú preto aby boli konkrétnymi príkladmi a povzbudením pre ďalších autorov.

Autor / autori Názov Typ
Melotová, J. Programovanie počítača ZRA-1 HD
Bertók,I. Jankovič, J. Prvá umelecká počítačová grafika na Slovensku HD,PL
Trebatický, I. Operačná feritová pamäť počítača RPP-16 HD
Sláma, J. Teoretické problémy operačnej feritovej pamäti RPP-16 HD
Hamerlík, R. Pamäte na tenkých magnetických vrstvách HD
Ort, M. Páskový vodič pre zariadenia na spracovanie dát HD, PL
Šturc, J. Súbor inštrukcií počítača RPP-16 HD
Vojtko, J Počítač RPP-16 HD, PL
Ondruš, D. AMOS – Malý akademický operačný systém pre počítač RPP-16 HD
Kostolanský, E. Prvý prekladač jazyka FORTRAN na Slovensku HD
Štefanec Projektovanie vedení VVN pomocou počítača HD
Gašparík, I. Analógovo-číslicové prevodníky pre JSP RPP-16 HD
Križan, K. Vonkajšie pamäte počítača RPP-16 HD
Ložek, Š. Počítač SM 50/50 HD
Václavek, V., Volf, X., Zeman, M. Výskumné a vývojové laboratóriá Žilina HD
Ormis, X. ZVT Banská Bystrica HD
Ammer, X. Výroba počítačov v Námestove HD
Kohút,Š. SLOVDEK – Združenie používateľov počítačov PDP-11 HD
Dobrovodský, X. Robot OJ10 HD
Jančina, M. Operačný systém robota OJ10 HD
? MARS HD
Richter, K. PPS SIMD HD, PL
Mikloško, J. Začiatky paralelných algoritmov HD
Šipková, V. Programové vybavenie počítača SIMD HD
Plander, I. ÚTK SAV v kontexte svetového rozvoja IKT HD
Kohútová, E. Operačný systém RSX-11M HD
Fabini, P., Frnka, M. , Mlich, V. Operačný systém RSM F-16 HD
Gramatová, E. Integrované obvodu na ÚTK SAV HD, PL
Zigová, E. Počítač RPP-16 v n.p. Bučina Zvolen HD
Zigová, E. Riadenie papierenského stroja pomocou počítača RPP-16 v n.p. SCP Ružomberok HD
Zigová, E. Riadenie vytláčacieho stroja pomocou počítača SM50/50 v n.p. Gumárne Dolné Vestenice HD
Frnka, M. Počítač RPP-16 v JZD Slušovice HD
? Počítač RPP-16 v bani Důl Staříč HD
Kozák, Š. Riadenie výroby plátna počítačom RPP-16 v Ružomberku HD
? Počítač RPP-16 v elektrárňach ENO III a ENOIV HD
? Riadenie vážskych kaskád počítačom RPP-16 HD
Zeman, M., Adamec, M. Ústředí pro výpočetí techniku TESLA v projekte RPP-16 HD
Fandák, A. MEDAS – Informačný systém nemocnice na Kramároch HD
Scheidová, L. Počítačom asistovaná funkčná diagnostika vo VÚLB HD
Rusnák, M. VÚLB – Výskumný ústav lekárskej bioniky, krátka história HD
Horváth, P. Počítače na SVŠT HD
Valentiny, V., Kiš,R.: Počítač PMD 85 HD
Šperka, M. Reverzné inžinierstvo a UART HD
Bobovský, J. Založenie OZ SANET – osobné spomienky HD
Bobovský, J. Prvá optika v SAV HD
Bobovský, J. Projekt SLVAKIA ON LINE HD
Kohút, Š., Melotová, J. Počítač ZRA-1 PL
Kohút, Š. Počítač GIER PL
Kohút, Š. Počítač PACER 600 PL
Stein, J. Analógový počítač MEDA 41TC PL
Plander, I. Analógový počítač SAV PL
Kohút, Š. Expozícia Komunikácie PL
Kohút, Š. Riadková rýchlotlačiareň PL
Valentiny, V. Prvé slovenské osobné počítače (PMI 80, PMD 85, DIDAKTIK α,β,γ, M, MAŤO) PL
? Anglické a americké osobné počítače PL
? Počítač PC SAV PL
? Počítač PRAVEC PL
? Počítače PP01 – PP06 ZVT Banská Bystrica PL
? Počítače JSEP PL
? PL
Briatka, P. Počítač PDP 11/40 PL
Gašpar, Š. Počítač VAX PL
? Počítače SMEP PL
? Sálové počítače PL
? Hybridné počítače PL
? Účtovný stroj MERCEDES PL
Kohútová, E. Počítače RISC 6000 vo VS SAV PL
Kohútová, E. Paralelný počítač ORIGIN 2000 PL

Autorské práva a tlač

Autorské práva sú chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Jedinou istotou pre autora je, že bude uvedený na príručke, ktorá bude sprevádzať exponáty, pokiaľ si občania Slovenska budú vážiť svoju históriu. Predpokladám, že to bude veľmi dlho. Okrem toho meno autora bude garanciou pravdivosti príbehu a aj odborných opisov, nakoľko súčasťou príručky bude jeho identifikovanie sa s jej obsahom. Tlač príručiek zabezpečí Výpočtové stredisko SAV, pokiaľ starostlivosť o zbierkové predmety a ich prezentáciu nepreberie iná inštitúcia. Keď schvália náš projekt APVV, tak by boli peniaze aj na oprávnené náklady pri spracovaní a písaní príručky.

Informačné zdroje

Základným informačným zdrojom pre autorov sú dokumenty Fondu ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV, ktorých názvy a približný obsah sú uvedené v zoznamoch na adrese www.vystava.sav.sk/archív

Druhým zdrojom je tzv. Historická knižnica Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku.

Tretím zdrojom sú súkromné archívy, prípadne z archívy organizácií, kde sa naše počítače vyrábali, alebo používali, z ktorých predpokladáme, že postupne získame nové dokumenty.

Zodpovedný redaktor

Ing. Štefan Kohút

stefan.kohut@savba.sk

0918/316691

02/32293128 (10:00 – 14:00hod.)

Redakčná rada

Akademik Ivan Plander, predseda

Doc. Ing. Martin Šperka, CSc.

Ing. Štefan Ložek

prof. RNDr. Eduard Kostolanský, DrSc.

V Bratislave 15. 01. 2015

Napísal: Ing. Štefan Kohút, kurátor Stálej výstavy

Komentáre sú uzavreté.