Prvá generácia počítačov

Počítače prvej generácie, s architektúrou podľa von Neumanna používali ako základný stavebný prvok elektrónku. Tieto počítače mali nízky výpočtový výkon (rádovo tisícky matematických operácií za sekundu), mali značnú poruchovosť, veľkú spotrebu elektrickej energie a potrebovali  dobré chladenie miestnosti kde sa nachádzali (ale to si vyžadujú aj súčasné superpočítače s výpočtovým výkonom rádovo miliardy krát vyšším).  Programovacím jazykom bol len strojový kód, kde sa pomocou inštrukcií počítača programoval každý elementárny krok stroja.

Napríklad:

1.Vlož číslo z bunky „a“ operačnej pamäti do registra A,

2. Vlož z bunky (a+1) číslo do registra B,

3. Spočítaj A+B a výsledok vlož do registra A

4. Prenes obsah registra A do bunky (a+2) operačnej pamäti

Takéto programovanie bolo zložité, ale počítače v období svojho vzniku (1947 – 1964) znamenali veľký pokrok najmä pre vedecko-technické výpočty. Základným pamäťovým prvkom v registroch počítača bol preklápací obvod na báze elektrónok, alebo neskôr tranzistorov, alebo feritových jadier, ktorý v jednej polohe znamenal logickú „1“ a v druhej „0“. Počítače pracovali a sstále pacujú v dvojkovej sústave, čím sa odlišujú od mechanických počítacích strojov.  Na obrázku je počítač URAL používaný na vyučovanie na Elektrofakulte SVŠT v Bratislave na Vazovovej ulici v rokoch 1962 – 1967. Počítač ZRA-1, používaný v rokoch 1962 – 1969 v SAV bol zvláštny tým, že základný pamäťový prvok nebol tvorený preklápacím obvodom na báze elektrónok, ako väčšina počítačov prvej generácie, ale feritovým jadrom s takmer pravouhlou hysteréznou slučkou, kde bol veľký remanentný magnetizmus. Jeden smer magnetického toku v jadre znamenal logickú „1“ a opačný zase „0“. Tento princíp neskôr využili počítače druhej generácie, kde sa používali operačné pamäti s feritovými jadrami.

Obrázky z počítača URAL sú súčasťou minimúzea, ale žiaden iný exponát minimúzeum zatiaľ nevlastní. Obrázky sú z vedeckopopularizačného televízneho seriálu Osem dní v jednej pracovni, ktorý bol sfilmovaný podľa návrhu SAV v roku 1974. Podrobnejšie v kapitole Filmy a fotografie. Vystavená expozícia zahrňuje len počítač ZRA-1 tak ako jednotlivé jeho súčasti zachovali vo svojich súkromných zbierkach Ing. Štefan Kohút (technicke súčiastky) a Ing.Jarmila Melotová (dokumentácia).

Komentáre sú uzavreté.