Analógové počítače

V súvislosti s analógovými počítačmi je otázne hovoriť o softvéri, lebo program je vlastne elektrické prepojenie výpočtových jednotiek vykonávajúcich modelovanie systémov opísaných diferenciálnymi rovnicami. Výsledok sa zobrazil na osciloskope alebo analógovom súradnicovom zapisovači.

Dôležitý bol matematický model skúmaného procesu. Jeho zostavenie predpokladalo znalosti o skúmanom procese a schopnosť prepísať ich do diferenciálnych rovníc. Štúdium literatúry o programovaní nebolo jednoduché a vyžadovali si vedomosti z matematickej analýzy.  Napr.: Plander, I.: Matematické metódy a programovanie analógových počítačov, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1969, 632 s. Kniha je súčasťou expozície analógových a hybridných počítačov Stálej výstavy.

V ÚTK SAV sa na analógových počítačoch riešili napr. nasledovné úlohy:

  • Použitie elektronického analógového počítacieho stroja na riešenie lineárnych sústav
  • Použitie elektronického analógového počítacieho stroja na riešenie regulačných obvodov so zameraním na reguláciu otáčok vodných turbín
  • Vlastné frekvencie krútivých kmitov zalomených hriadeľov spaľovacích motorov
  • Výpočet koeficientov diferenciálnych rovníc regulačného pochodu diesel agregátu MA-200
  • Regulácia otáčok naftového motora
  • Výskum dynamických vlastností uhlíkových materiálov
  • Riešenie pružného uloženia inkubátora v zdravotníckom vozidle pomocou analógového počítača

Výskumné správy k týmto úlohám sú uložené v Ústrednom archíve SAV (www.vystava.sav.sk/archiv).

Príklad riešenia problému pérovania pomocou analógového počítača.

Obr 1. Príklad riešenia úlohy analógovým počítačom

Obr.2: Prepojenie výpočtových modulov pomocou káblikov

Obr.3: Zobrazenie výsledku výpočtu na súradnicovom zapisovači

Obr. 4: Riešenie komplexného problému s dvomi analógovými počítačmi

Komentáre sú uzavreté.