Číslicový počítač GIER

Počítač pod názvom GIER, ktorého súčasti a obrazy sú v expozícii bol vyrobený v roku 1966 firmou REGNECENTRALEN v Kodani. Inštalovaný bol na ÚTK SAV v roku 1967, kde pracoval v dvojzmennej prevádzke do konca roku 1975. Počítač za toto obdobie použilo na výpočty 39 ústavov SAV a 61 externých organizácií. Na obrázku počítač GIER v počítačovej sále ÚTK SAV okolo roku 1970. Vpravo hlavný technik počítača Vladimír Babík.

Centrálna jednotka počítača GIER

Počítač GIER bol jednoadresný počítač (v počítačovej inštrukcii sa mohla použiť len jedna adresa operačnej pamäti), slovne orientovaný, s dĺžkou slova 42 bitov. Mal feritovú pamäť o kapacite 1Kslovo, čo znamená 1024 počítačových slov. Rýchlosť výpočtu bola už 20 tisíc operácií za sekundu. Vonkajšia bubnová pamäť mala kapacitu 12 800 slov, na ktorom boli obslužné programy na prácu s počítačom, možno povedať „operačný systém“ a program pre výpočet. Súčasne mohol byť na počítači spracovávaný len jeden program. Rozsah čísel bol z intervalu 7.4×10-155 – 1.3×10+154  s presnosťou 1.8×10-9. Presnosť výpočtov bola12 dekadických miest  v pevnej rádovej čiarke a  9 dekadických miest v pohyblivej rádovej čiarke. Počítač mal aj softvérovú dvojitú presnosť.

Doska počítača

Jednotlivé bity registrov počítača boli pamätané v preklápacích obvodov konštruovaných na tranzistoroch. Pamäť jedného bitu – jeden preklápací obvod – s priamym aj invertovaným výstupom bola na jednej doske tlačených spojov. Keďže slovo v GIER-i malo 42 bitov mal každý register počítača 42 dosiek. Napriek tomu to bola voči prvej generácii značná úspora priestoru a hlavne energie. Registre boli umiestnené v tzv. centrálnej jednotke počítača, kde bola aj riadiace jednotka, aritmetická jednotka a pamäť.

Vonkajšie pamäti počítača GIER

K počítaču bol pripojený kanál blokových prenosov s feritovou vyrovnávacou pamäťou o kapacite 4096 slov, cez ktorú boli pripojené štyri magnetické páskové pamäti AMPEX, na ktorých boli uložené údaje k programom alebo aj vypočítané údaje.

V roku 1970 bol GIER rozšírený o diskovú jednotku CDC s výmenným diskovým zväzkom kapacity 7,25 MB (1,2 Mslov) s riadiacou jednotkou špeciálne konštruovanou pre počítač GIER. Bol to prvý disk v SAV. V tom čase sa zakúpil aj snímač diernych štítkov RC430 a dierovač diernych štítkov IBM 029, pretože boli snahy spracovávať mzdy SAV centrálne.

Obrázok je z Kroniky Počítačového laboratória ÚTK SAV (exponát Minimúzea), pretože sa iná fotografia nezachovala.

Vstupno-výstupné zariadenia počítača GIER

Počítač ovládali operátorky z operátorského pultu cez elektrický písací stroj IBM, ktorý písal rýchlosťou 10 znakov/s. Programy sa vkladali do stroja cez snímač diernej pásky RC 2000, ktorý bol najrýchlejší na svete, lebo prečítal z diernej pásky  2000 znakov za sekundu. Snímač bol fotoelekrický s malou vyrovnávacou pamäťou. Podľa jej zaplnenia sa riadila rýchlosť posuvu pásky cez snímač. Texty programov opravované v počítači alebo výsledky výpočtu sa mohli dierovať do diernej pásky výstupným dierovačom FACIT 150 (rýchlosťou 150 znakov/s).  Vydierovaná páska sa mohla použiť ako vstup do ďalšieho výpočtu, alebo ak to bol opravený program, tak na nové spustenie a výpočet.

Tlač výsledkov a kreslenie grafov

Tlač výsledkov v abecedno-číslicovej forme len s veľkými písmenami sa realizovala na riadkovej (bubnovej) rýchlotlačiarni ANELEX s rýchlosťou tlače 660 riadkov za minútu. Výstupy výsledkov z výpočtov vo forme grafov a obrázkov sa kreslili na digitálnom krivkovom zapisovači CALCOMP s rýchlosťou kreslenia 3cm/s a s krokom 0,1mm v smere X alebo Y. Súčasťou počítača bol konvertor dát RC 3000, ktorý prenášal dáta z diernej pásky na magnetickú, pričom mohol robiť aj vopred naprogramovanú konverziu kódu. Obrázky týchto zariadení sú z Kroniky Počítačového laboratória ÚTK SAV (exponát Minimúzea), pretože sa iná fotografia nezachovala.

Operátorský panel

Počítač umožňoval aj interaktívnu prácu človeka s počítačom, čo bola v tom čase unikátna vlastnosť. Program bolo možné zastaviť tlačítkom „Stop“ na operátorskom paneli. Z neho bolo možné vkladať adresy priamo do buniek operačnej pamäti počítača, čo sa používalo najmä pri štartovaní počítača po zapnutí. Do počítača sa vložili tri prvé inštrukcie, do snímača diernej pásky sa vložila dierna páska s operačným systémom a tlačítkom „Štart“ sa odštartoval program z troch inštrukcií, ktorý si načítal zavádzací program z diernej pásky a ten pokračoval v načítaní celého operačného systému. Operátorský panel mal reproduktor, ktorý bol pripojený cez zosilňovač na jeden bit registra (preplnenie akumulátora). Vhodným naprogramovaním mohol počítač hrať melódie, napr. Tichá Noc, čo bolo po dánsky Glaedlig Jul. Operátorky zase zo zvukov počítača počas ladenia programov vedeli, kedy počítač našiel v programe chybu.

Operátorský pult

Operátorský pult bol stôl, z ktorého sa centrálne ovládal celý počítač. Na pulte bol písací stroj IBM na komunikáciu s počítačom, vľavo je vidieť časť snímača diernej pásky RC2000, vpravo operátorský panel, telefón a dierovač FACIT 150. Vpredu je zľava sada diernych pások s krátkymi programami, často používanými pri obsluhe stroja, ďalej hlasitý telefón internej siete ÚTK SAV a panel prerušení hybridného systému GIER – RC1022 – AP3M (Pozri kapitolu Hybridné počítače). Nad písacím strojom sa skláňa prvý operátor počítača GIER Ing. Róbert Dobrý. Obrázok bol vyhotovený v čase, keď sa počítač na konci svojej životnosti posledný krát vypínal. Pán Ing. Dobrý bol prítomný už ako hosť.

Programové vybavenie

Programové vybavenie počítača sa skladalo z operačného systému Help 3, prekladačov pre vyššie jazyky GIER Algol 4, Algol 3, algol 3dp (dvojitá presnosť), Algol 4pl (s procedúrami pre krivkový zapisovač) a pre symbolický jazyk SLIP (Symbolic Language Input Programm). S počítačom bola dodaná aj knižnica programov, ktorá obsahovala 232 rozličných procedúr a podprogramov na diernych páskach. GIER vzhľadom na programové vybavenie, špeciálne periférie a presnosť 9 dekadických miest v pohyblivej rádovej čiarke a v pevnej 12, pričom sa už dala použiť dvojitá presnosť pomocou softvéru v prekladači Algol 3dp, veľmi dobre vyhovoval potrebám vedeckých pracovísk SAV. Na obrázku je veľmi používaná príručka pomocného (ešte nie operačného) systému HELP3, ktorý zabezpečoval komunikácie medzi počítačom a perifériami, prácu prekladačov a beh programu. Odborník na tento systém (dnes by to bol systémový administrátor) bol matematik RNDr. Dušan Ondruš.

Meranie teploty a vlhkosti

V sále, kde bol inštalovaný počítač GIER sa udržovala teplota vzduchu klimatizáciou YORK na úrovni 21 oC +/-1 oC. Mechanický zapisovač teploty, ktorý sa používal neskôr aj pri RPP 16 je inštalovaný pri vchode do minimúzea.

Vplyv nového počítača na rozvoj SAV

Začiatok používania počítača GIER znamenal veľký nával práce nielen pre technikov, ale najmä pre programátorov, ktorí sa museli dokonale oboznámiť s novými možnosťami, ktoré so sebou priniesol GIER – programovací jazyk, pomocný operačný systém, dierna páska. Programátori a technici ÚTK SAV už v prvom roku vyškolili 67 pracovníkov SAV a 85 externistov. Každý rok až do roku 1972 sa na jar a v jeseni organizovali kurzy z jazyka Algol, na ktorých sa zúčastnilo 400 záujemcov. V priebehu týchto rokov začali vznikať ďalšie výpočtové strediská na Slovensku a tak sa Ústav technickej kybernetiky stal zdrojom vyškolených odborných pracovníkov, programátorov i technikov. Hoci v priebehu deviatich rokov odišlo z ústavu asi toľko pracovníkov, koľko bol priemerný stav zamestnancov, možno to dnes hodnotiť len kladne. ÚTK SAV vykonal v oblasti nasadzovania počítačov na Slovensku pioniersku prácu.

Úlohy riešené na počítači GIER

Na počítači GIER bol namodelovaný napr. súbor inštrukcií počítača RPP-16 a vypracovaný prekladač symbolického jazyka SAM ešte skôr, ako bol technicky realizovaný počítač RPP-16 v Tesle Námestovo a VVL Žilina. Aj predlohy dosák plošných spojov pre celý počítač RPP-16 sa počítali na počítači GIER. V n. p. Elektrovod pomocou GIER-u úplne zmenili a zracionalizovali metodiku návrhu vedení veľmi vysokého napätia. Ústavy SAV riešili spolu vyše 350 úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, napríklad úlohy:

Geofyzikálny výskum vzťahov Slnko – Zem

Dynamické problémy v teórii elementárnych častíc

Automatizácia merania a vyhodnocovania signálov EKG

Dráhy komét a asteroidov

Výskum rozloženia snehovej pokrývky na Slovensku

Výpočet listovej plochy ligustra, hlohu a drieňa

Predpoveď prítoku vody do vodného diela Liptovská Mara

Na tomto počítači sa počítali a kreslili aj tvary akustických lamiel na strope veľkej estrádnej sály kultúrneho domu ISTROPOLIS v Bratislave.

Pri riešení týchto úloh asistovali pracovníci oddelenia prevádzky počítačov ÚTK SAV, na obrázku pri ukončení prevádzky počítača GIER, zľava: Mária Jaloviarová, Alžbeta Gaboňová, Margita Švardová, Štefan Kohút, Lidka Očenášová, Viktor Slezák, Vladimír Babík.

Podrobnejšia história Počítačového laboratória ÚTK SAV ja na www.vs.sav.sk/PLUTK

Ukončenie prevádzky počítača

V rokoch 1967 – 1975 používalo počítač GIER 39 ústavov SAV. Najviac strojového času za toto obdobie spotreboval ÚTK SAV (teraz Ústav informatiky SAV) – spolu 8603 hodín. Ďalšie ústavy s najväčšou spotrebou strojového času boli:

Ústav mechaniky strojov                               3993 hod.

Ústav anorganickej chémie                            2861 hod.

ÚSTARCH                                                    2152 hod.

Geofyzikálny ústav                                       1787 hod.

Fyzikálny ústav                                             1441 hod.

Ústav polymérov                                           1366 hod.

Výpočty pre SAV predstavovali spolu 27016 hod. stroj. času. Počítač GIER používalo aj 54 externých organizácií. Pre tieto organizácie sa na počítači odpracovalo spolu 7852 hodín. Medzi najväčších používateľov patrili: Výskumný ústav energetický Bratislava, VVL Tesla Žilina, Atómová elektráreň Bohunice, Výskumný ústav papieru a celulózy, Elektrovod Bratislava, Konštrukta Trenčín.

Počítač GIER bol slávnostne vypnutý dňa 23. 12. 1975, po 9 kalendárnych rokoch prevádzky, počas ktorých odpracoval 39722 hodín, čo predstavuje 9,93 roka dvojsmennej prevádzky. Teda takmer rok nad plánovaný počet hodín, čo boli odpracované noci ako nadčasy.

Komentáre sú uzavreté.