História – displej pre riaditeľa podniku

Písal sa rok 1978 ( spomienky sú 43 rokov staré ) a ja som nastúpil do ĆSAD n.p .Banská Bystrica . Vtedajší riaditeľ podniku  mi v Dopravnom  závode v Banskej Bystrici ukázal garáž , kde sídlilo 18 autobusov a povedal , že v týchto priestoroch bude do roka nové výpočtové stredisko.  Tento výrok znie takmer neuveriteľne a na tú dobu  takmer ako zázrak, len podotýkam, že zázrak sa stal.

Na základe kontraktu s Datasystémom n.p.  Bratislava bola dohodnutá dodávka sálového  počítača EC 1033,  vyrábaný v meste Kazaň  ( Rusko ).  Tento veľký počítač pracoval pod operačným systémom IBM 360, ale súčiastková základňa a s tým súvisiaci stupeň integrácie boli už z východného bloku. Zaujímavosťou  tohto výpočtového systému bola magistrálna štruktúra k čomu boli v Kazani vyvinuté atypické integrované obvody s otvoreným kolektorom. To spôsobovalo problémy pri obstarávaní  náhradných obvodov,  lebo neexistovala žiadna tuzemská náhrada.

Nakoľko výpočtové strediská pre potreby ostatných podnikov ČSAD v našej spoločnej republike boli už vybudované a mali zavedenú  tzv. rutinnú prevádzku, dostal som za úlohu  tieto podniky navštíviť a  prevziať ich skúsenosti v čo najkratšej dobe. Keďže som  bol na pozícii vedúceho prevádzky, zaujímala ma predovšetkým organizácia práce a technológia spracovania údajov.

Mojim snom bolo vybudovať systém zberu údajov,   ktorý by eliminoval chybovosť vstupných údajov, zabezpečil ich rýchly on-line prenos do výpočtového centra v Banskej Bystrici  a  po ich  spracovaní na počítači EC 1033 poskytol adekvátne výstupy príslušným odborným útvarom na jednotlivých dopravných závodoch , podniku, dokonca aj  priamo  on-line  riaditeľovi podniku.  Tu ešte  chcem podotknúť, že náš podnik zabezpečoval prepravnú činnosť na území vtedajšieho Stredoslovenského kraja prostredníctvom 13-tich dopravných závodov  a ich prevádzkární.

Bohužiaľ, v žiadnom vtedajšom n.p. ČSAD v Československu takýto systém nemali resp.ani o ňom vôbec neuvažovali. Príčiny boli rôzne, zrejme svoju úlohu zohrala aj nemožnosť získania devízových prostriedkov (napríklad na zakúpenie zakúpenie zariadenia na prípravu dát fy Redifon) a v tom čase tiež nekvalita telefónnych  liniek .

Nakoľko som prišiel do ČSAD z Tesly Banská Bystrica n.p, mal  som  dostatočné vedomosti o technických parametroch  mikropočítačového systému SPU 800 ,  ktorý bol určený na prípravu, predspracovanie a prenos dát.  V rámci  tohto pilotného projektu   som presadil  postupné nasadenie  mikropočítačových systémov SPU 800  na  13 –tich dopravných závodoch patriacich do  Stredoslovenského kraja.  Celkovo bolo pripojených 18 ks systémov SPU 800 . Zámerom bola predovšetkým  zmena centralizovaného zberu a predspracovania prvotných údajov v B.Bystrici na decentralizovaný spôsob priamo v sídlach jednotlivých dopravných závodoch.

Tok údajov  podnikoch ČSAD Košice , Ostrava, Praha

Prvotným dokladom o prepravnej činnosti dopravného prostriedku bol DZVV ( denný záznam o výkone vozidla ), ľudovo nazývaným „ stazka“ .

Vodič po ukončení jazdy odovzdal  vyplnené DZVV ,  údaje z neho  sa natipovali do diernych  štítkov ktoré boli vstupným médiom do systéme EC 1033 . Prvotné údaje -stazky-sa fyzicky  (taškovou poštou) privážali  do dierovne pri sále počítača.  Keď sa pri dierovaní zistila nejaká chyba, táto sa musela verifikovať s príslušným dopravným závodom a po oprave znovu spracovať. Tým sa predlžovalo spracovanie  finálnych zostáv aj o dva -tri dni.

Tok údajov v ČSAD n.p.B.Bystrica

V prvej fázi spracovania údajov sme pripravili aplikačný program na SPU 800 (v tom čase boli programy   napísané v assembleri) , čím sa zvýšila vierohodnosť údajov  ( 98- 100 % ). Keďže výstupným médiom  bola  magnetická kazeta (používala sa kazetová jednotka KPP 800 – výrobca ZPA Košíře) údaje z nej sa diaľkovým prenosom (používala sa prenosová rýchlosť 1200 Bd/sec) preniesli na magnetickú pásku zariadenia  KPP 800 vo výpočtovom stredisku.

Najskôr sme tieto údaje museli prehrať na magnetickú pásku ( magnetopásková pamäť  CM 5300 ), ktorú sme vložili  do magnetopáskového stojana centrálneho počítača EC1033.  V tomto procese zohralo kľúčovú  úlohu zariadenie ZPD 1200 ,ktoré sa dokázalo  “ vysporiadať “  s nevalnou  kvalitou telefonických liniek (podotýkam, že v tej dobe bol vôbec problém niekam sa telefonicky dovolať).  Ešte je nutné poznamenať, že úplné prepojenie všetkých zariadení SPU 800 (bolo ich celkovo 18) umiestnených v dopravných závodoch s centrálou v B.Bystrici trvalo  približne 10 mesiacov. Rýchlosť postupného nasadzovania  značne brzdilo samotné  typovania údajov na zariadení  SPU 800 – čiže ľudský faktor.

Ďalším krokom v našej „priekopníckej“ činnosti bolo priame prepojenie mikropočítačového systému SPU 800 ako jednu z ôsmych magnetopáskových jednotiek  k výpočtovému systému EC1033.

Problém sa podarilo vyriešiť vďaka dokonalým znalostiam počítača EC1033 a SPU 800 mojich priateľov a spolužiakov  (Ing. Peter  Nevický -absolvent  ČVUT Praha a Ing. Jirko Koželouh  -absolvent VUT Brno)  tým, že sa „narodilo“ zariadenie ADEC (adaptér EC).  Práve toto zariadenie umožnilo  priame prepojenie spomínaného mikropočítačového systému SPU 800 s centrálnym počítačom EC1033.  Takto sa odbúrala potreba fyzického prenášania veľkej pásky medzi centrálnym počítačom a mikropočítačovým systémom SPU 800.

Hore spomenutý ADEC bol navrhnutý ako programovateľné zariadenie s vymedzeným súborom inštrukcii  tzn. , že zariadenie mohlo sprostredkovávať komunikáciu medzi interfejsom centrálneho počítača EC1033  a interfejsom mikropočítačového systému SPU800  podľa konkrétneho nasadenia použitia.  O to sa staral program napálený v pamäti  PROM zariadenia ADEC.  Jedno využitie už bolo uvedené, keď sa SPU 800 pripojilo k centrálnemu počítaču cez ADEC ako  jedna z ôsmych páskových jednotiek pripojených cez druhý selektorový, tzv. rýchly kanál systému EC1033.  Ďalšie využitie ADEC-u vybaveného s  iným programom bola náhrada zastaralého konzolového pracoviska EC1033 tvoreného  poruchovým elektrickým písacím strojom CONSUL novým konzolovým pracoviskom s displejom a tlačiarňou systému SPU800 prepojené cez ADEC na pomalý multiplexný  kanál systému EC 1033.  Preprogramovanie ADECU za účelom tohto ďalšieho  využitia prepojenia SPU 800 s EC 1033  vyriešil a realizoval môj kolega Ing. Peter Miartuš vedúci technik na EC 1033 .

Dokonca sa nám podarili zabezpečiť aj výrobu zariadenia ADEC, samozrejme v tej dobe „partizánskym  spôsobom“. Jeho prvým užívateľom bolo Zdravotnícke zásobování Říčany,    aj  VUT Brno a Mendelova univerzita Brno.

Posledným krokom nášho pilotného projektu bolo pripojenie displeja  (pracovisko riaditeľa podniku) k systému EC 1033 „kvázy on line“. Pre úplnosť uvádzam, že  fyzická vzdialenosť medzi výpočtovým strediskom a pracoviskom riaditeľa podniku  bola cca  5 km. Dôležitou úlohou bolo vytvoriť pomerne jednoduchý spôsob obsluhy pracoviska. Z tohto dôvodu bol odladený aplikačný program napálený v pamätiach PROM, takže po zapnutí pracoviska bolo okamžite možné sledovať požadované údaje na displeji , ktoré boli vytvorené na počítači EC 1033.

Píše sa rok 1979 a riaditeľ podniku má možnosť prezerať si údaje , ktoré sú pripravované nasledovne :

Vodič dopravného prostriedku odovzdal po ukončení prepravy svoju „stazku“ do učtárne. Zodpovedná pracovníčka natipovala relevantné údaje do systému SPU 800, spravidla ešte v ten deň a odvysiela ich do výpočtového strediska . V odpoludňajšej smene výpočtové stredisko prijalo tieto údaje zo všetkých 18-tich zariadení v rámci podniku  a spracovalo ich v požadovanom  tvare do zostáv. Tieto sú potom pre potreby závodov v druhý deň odosielali taškovou poštou späť. Veľmi dôležitým údajom bolo vytvorenie tzv. ABBO pásky, kde boli kompletné údaje o prepravných  tržbách, Táto ABBO páska sa na druhý deň fyzicky odovzdala do pobočky banky. Riaditeľ podniku mal k dispozícii verifikované údaje napr. o tržbách svojich závodov a tiež požadované sumáre podľa jeho potreby.

Čo sa dosiahlo ( v tom čase ) v ČSAD . n.p.Banská Bystrica :

  • do systému EC 1033 sme pripravovali vstupné údaje , ktoré mali  takmer 100 % verifikáciu
  • takmer okamžitý prenos natipovaných údajov do systému EC 1033 po telefónnych linkách
  • pomerne malý počet pracovníkov v prípravni dát (v porovnaní s inými ČSAD cca o 65% menej)
  • skrátenie doby vytvorenia ABBO pásky ( sumár tržieb ) o dva dni
  • zabezpečený trvalý „kvázy -on line“ prenos informácii pre riaditeľa podniku
  • úspešná funkčnosť zariadenia ADEC sprostredkujúca priame prepojenie SPU 800 s EC1033.
  • nebolo použité žiadne technické zariadenie z tzv. kapitalistickej krajiny (v tej dobe bol nákup výpočtovej techniky zo Západu veľmi komplikovaný kvôli embargu a limitovanźm  devízovým prostriedkom)

Na základe takmer 40-ročných spomienok tento článok pripravil :

Ing. Ladislav Čunderlík

 

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzavreté.