Hlásenie o stave využívania priestorov slušovickej haly

Hlásenie o stave využívania priestorov slušovickej haly pre účely spoločného pracoviska Výpočtového strediska SAV a Technologického inštitútu SAV

za obdobie 14.9.2011 – 31.12.2012

ÚVOD

Zmluva o spoločnom pracovisku VS SAV a TI SAV bola podpísaná dňa 14.9.2011 a jej platnosť končí dňom 13.9.2013. Cieľom spoločného pracoviska je štúdium a prezentácia transferu technológií v oblasti IKT z vedeckého výskumu v SAV v minulosti ako inšpirácia pre súčasné snahy komercializácie duševného vlastníctva v SAV. Ako prvý výstup je Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, kde TI SAV poskytlo na tento účel priestory tzv. slušovickej haly a VS SAV zriadilo Stálu výstavu na ploche 150m2 zo svojich exponátov a z exponátov zapožičaných zo SNM Historické múzeum v Bratislave a STM v Košiciach.

1. Príprava priestorov na použite

Aby boli priestory slušovickej haly schopné používania vykonalo VS SAV nasledovné práce:

1.1 Revitalizácia priestorov

Vyčistenie priestorov v celej budove v správe TI SAV (cca 600 m2 ) – podlahy, steny, stropy, okná, žalúzie, svietidlá, likvidácia 20m3 odpadu z miestností cez OLO, vybrúsenie zbytkov lepidiel na podlahe, položenie 70 m2podlahovej krytiny, vyčistenie toaliet, výmena ventilov a napúšťačov do WC, revízia kľúčov, vyčistenie, alebo výmena zámkov na dverách. Vyčistenie okolia, schodov z Dúbravskej cesty, namaľovanie zábradlia, hlavného a zadného vchodu. Zriadenie informačných tabúľ, zvončekov pre návštevy, zabezpečenie 28 okien proti otvoreniu. Dezinfekcia priestorov.

1.2 Príprava priestorov pre Stálu výstavu

Výroba a montáž 15 ks výstavných stolov, umiestnenie 6 výstavných skríň, zriadenie depozitára a miestnosti vedúceho – spolu 5 stolov 5 skríň a 2 železné regále. Zriadenie optického pripojenia na internet cez uzol SAVBA pre 2 počítače a dva IP telefóny. Zariadenie prednáškovej miestnosti – 20 stoličiek, televízor, DVD prehrávač.

2. Realizácia Stálej výstavy

2.1 Inštalovanie exponátov

Vypracovanie scenára Stálej výstavy, presťahovanie exponátov z VS SAV, z Univerzity Komenského, z depozitára SNM v Pezinku a z výstavy Majstri ducha v SNM do Slušovickej haly, rozmiestnenie zbierkových predmetov do expozícií a depozitárov, sprístupnenie expozícii odborníkom v decembri 2011.

2.2 Usporiadanie výstavných celkov a zbierkových predmetov

Úpravy zostáv exponátov do ucelených výstavných celkov s popismi a fotografiami so špecifickými zámermi múzejnej pedagogiky. Vypracovanie metodiky evidencie zbierkových predmetov v súlade s predpismi slovenských múzeí a galérií, spracovanie materiálu Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku – Systém evidencie zbierkových predmetov s prvou inventúrou zbierkových predmetov v nových priestorových podmienkach.

2.3 Otvorenie Stálej výstavy

Stála výstava bola slávnostne otvorená dňa 18. 5. 2012.

3. Uzatvorené zmluvy

Zmluva VS SAV – TI SAV o spoločnom pracovisku zo dňa 14.9.2011, platná do 13. 9.2013

 1. Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci medzi VS SAV – Slovenským technickým múzeom v Košiciach zo dňa 7. 3. 2012, platná na dobu neurčitú
 2. VS SAV – STM Košice Zmluva o výpožičke č. 50/STM/2011 – o výpožičke prototypu analógového počítača SAV zo dňa 25.11.2011, platná do 31.12.2013
 3. Zmluva VS SAV – SNM Historické múzeum Bratislava o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 17. 5. 2012, platná do 31. 12. 2016 (počítač RPP-16)
 4. Zmluva č. SNM-R-ZOV-2011/3269 uzatvorená medzi VS SAV – SNM Bratislava o výpožičke hnuteľného majetku štátu (stolové zostavy a grafika – z výstavy Majstri ducha) zo dňa 9. 1. 2012 , platná do 30.11.2016

4. Využívanie stálej výstavy

Stálu výstavu po 17. 5. 2012 navštívilo spolu 393 návštevníkov, zapísaných do knihy návštev. Skutočný počet odhadujeme na 430, pretože spočiatku sa nezapisovali všetci prítomní.

4.1 Exkurzie pre školy

V priebehu roka 2012 navštívili výstavu exkurzie žiakov z nasledovných škôl:

 • Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
 • Domov sociálnych služieb ROSA, Bratislava
 • Prvé súkromné gymnázium, Bajkalská ul., Bratislava
 • Gymnázium sv. Uršule, Bratislava
 • Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera, Bratislava
 • Stredná odborná škola technická v Hlohovci

Osobitné exkurzie pre učiteľov v menších skupinách zo škôl:

 • Katedra aplikovanej informatiky, FMPH UK
 • Spojená škola pre telesne postihnutú mládež, Mokrohájska
 • Ústav výpočtovej techniky TU Košice

4.2 Dni vedy a techniky v SAV

Tento týždeň bol osobitne venovaný propagácii SAV a exkurzia na výstave bola spojená s odborným výkladom a prehliadkou superpočítača Aurel. V tomto čase sa uskutočnili organizované exkurzie pre občianske združenie ACHO – aktívne chvíle oddychu (5.11.2012, 17 účastníkov) a odbornú skupinu Prokybernetika (10.11.2012, 16 účastnikov). Samostatný bol Deň otvorených dverí 7.11.2012, kedy bol počet návštevníkov 68.

4.3 Organizácia odborných skupín

Pri výstave boli zriadené dve odborné skupiny. Probionika z bývalých zamestnancov Výskumného ústavu lekárskej bioniky a Prokybernetika z bývalých zamestnancov Ústavu technickej kybernetiky. Cieľom týchto skupín je vyhľadávať dokumenty o výskumných úlohách a prenášaní výsledkov do praxe aby výpočtová technika prezentovaná na Stálej výstave bola podopretá dostatočnou historiografiou.

4.3.1 OS Probionika

Odborná skupina má svoj štatút ako neformálne združenie občanov (25 korešpondujúcich členov) a svoju vlastnú stránku www.bionika.net na zverejňovanie príspevkov o histórii Výskumného ústavu lekárskej bioniky v Bratislave na Kramároch, neskôr ako Výskumného ústavu medicínskej informatiky, alebo nakoniec Národného centra podpory zdravia. Odborná skupina sa v roku 2012 zišla 2x v priestoroch Stálej výstavy.

4.3.2 OS Prokybernetika

Odborná skupina za zišla prvýkrát 10. 11. 2012 v rámci týždňa vedy a techniky. Jej úloha je zhromažďovať dokumenty a technické prostriedky dokladujúce históriu bývalého Ústavu technickej kybernetiky SAV, najmä jeho významných projektov výskumu a vývoja počítačov RPP-16, SMEP, SIMD, UART, RISC 32 a ďalších. Odborná skupina má 44 korešpondujúcich členov a podstránku na hlavnej stránke Stálej výstavy: www.vystava.sav.sk/prokybernetika/

4.4 Odborné konzultácie

Boli poskytnuté konzultácie a podkladové materiály študentom pre jednu seminárnu a jednu ročníkovú prácu z histórie výpočtovej techniky (Aplikovaná informatika, UKF Nitra).

Témy:

Vývoj výpočtovej techniky od päťdesiatych rokov 20. storočia v našej krajine

Vývoj výpočtovej techniky v ČSSR a jej uplatnenie vo výučbe na všetkých typoch škôl

5. Publikačná činnosť

5.1 Webová stránka

Bola realizovaná svojpomocne v spolupráci s VS SAV. Stránka je zverejnená cez webovú stránku VS SAV, alebo priamo na adrese www.vystava.sav.sk . Stránka je vo vývoji a postupne sa dokončuje podľa voľných kapacít autora Ing. Štefana Kohúta.

5.2 Aktuality SAV

Kohút, Š.: Sprístupnenie zbierok Stálej výstavy, Aktuality SAV, 27. 12. 2011 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4219

Kohút, Š.: Otvorenie Stálej výstavy, Aktuality SAV, 25. 5. 2012 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4468

Kohút, Š.: Transfer IKT z výskumu do medicínskej praxe, Aktuality SAV, 5. 6. 2012 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4484

Kohút, Š.: Týždeň vedy a techniky vo Výpočtovom stredisku SAV, Aktuality SAV, 15. 11. 2012 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4727

 

5.3 Články o Stálej výstave

Kohút, Š.: Z dejín výpočtovej techniky, Správy SAV, 48, 1, 2012, str.14

Borčin, E.: Od kalkulačky po superpočítač, Správy SAV, 48, 10, 2012, str. 10-12

Stančíková, E.: Exkurzia do múzea výpočtovej techniky, Učiteľské noviny, 8.11.2012, str.21

Macko, O.: Vývoj počítačov na Slovensku, PC REVUE, december 2012, str. 20-21

Macko, O.: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, videoreportáž, PC REVUE, CDROM, december 2012

Kolektív: Veda je prácou i poslaním, Správy SAV, 48, 11-12, 2012, str.9-11

5.4 Iné publikácie

Melotová, J., Kohút,Š.: Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku – Systém evidencie zbierkových predmetov s prvou inventúrou zbierkových predmetov v nových priestorových podmienkach“, VS SAV, november 2012, 61 str.

 

6. Dobrovoľní spolupracovníci výstavy

Na budovaní a prevádzke výstavy sa v roku 2012 podieľali nasledovní občania SR bez nároku na odmenu:

 1. Ing. Jarmila Melotová evidencia exponátov, upratovanie, konzultácie ročníkových prác
 2. RNDr. Eva Kohútová historická knižnica
 3. Ing. Peter Briatka montáž zariadení PDP11, opravy exponátov
 4. Ing. Katarína Ábelovská manažment OS Probionika, dozor pri exkurziách
 5. Ing. Karol Prachár fotografovanie exponátov, príprava obrazovej databázy
 6. Ing. Tomáš Dobiš pomoc pri exkurziách, zariaďovanie nábytkom
 7. RNDr. Eva Zigová upratovanie
 8. Ing. Ondrej Zoltán webmaster www.bnionika.net
 9. Pavol Herda konzultácie a pomoc pri tvorbe www.vystava.sav.sk
 10. Ing. Imrich Lenharčík lektor exkurzie pri grafickom výstupe superpočítača
 11. Bc. Blažej Vučkovski lektor exkurzie pri superpočítači
 12. Ing. Jana Bečková analýza archívnych dokumentov ÚTK SAV v Archíve SAV

Záver

Stála výstava dejín Výpočtovej techniky na Slovensku úspešne plní svoju úlohu prezentácie výsledkov výskumu v oblasti IKT v SAV od roku 1958 a ich prenosu do praxe. Veľký význam tejto výstave pripisujú najmä učitelia informatiky na stredných školách, ktorí prichádzajú so svojimi triedami na exkurzie. O zostavení a realizácii expozícií Stálej výstavy sa pochvalne vyjadrili významní odborníci: akademik Ivan Plander, PhDr. Peter Maráky, riaditeľ Múzea dopravy v Bratislave, prof. Pavol Horváth, predseda OZ SANET, Ing. Ondrej Macko, šéfredaktor časopisu PC Revue a ďalší.

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku je jedinečnou a neopakovateľnou zbierkou zariadení a artefaktov dokladujúcich výskum, vývoj a výrobu počítačov na Slovensku v minulosti. Jej zbierkový fond obsahuje 650 zbierkových predmetov vystavených v piatich výstavných miestnostiach o ploche 150m2 v prednáškovej miestnosti a vo vstupnej hale. Spolu s chodbou, depozitárom, miestnosťou vedúceho a sociálnymi zariadeniami zaberá plochu 300 m2. Jej užitočnosť pre vzdelávanie mladej generácie a pre propagáciu výskumu SAV je nesporná. Tieto úspechy sa dosiahli s minimálnymi nákladmi a dobrovoľnou prácou viacerých nadšencov histórie počítačov.

Vzhľadom k tu uvedenému odbornému i spoločenskému významu Stálej výstavy je veľmi dôležité aby sa výstava priestorovo stabilizovala a tak sa mohla uchádzať o dotácie MŠ SR, MK SR a sponzorské príspevky IT firiem. Preto je nutné v čo najkratšom čase dosiahnuť dohodu s TI SAV o predĺžení zmluvy o spoločnom pracovisku a zotrvaní Stálej výstavy v súčasných, alebo rozšírených priestoroch aj po 13. 9. 2013, dokedy je platná súčasná zmluva. Vhodný termín predĺženia zmluvy by bol do 31. 12. 2016.

 

V Bratislave dňa 7. 12.2012

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút, autor výstavy, poverený vedením spoločného pracoviska VS SAV a TI SAV

Všetky publikácie

Komentáre sú uzavreté.