Výročná správa za rok 2013

Úvod

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (ďalej SVDVT) slúžila v roku 2013 vzdelávaniu mladej generácie a propagácii výsledkov výskumu SAV prezentáciou svojich expozícií formou exkurzií s odborným výkladom. Veľkou výhodou je blízkosť superpočítača Aurel vo vedľajšej budove VS SAV a preto vo vybraných prípadoch boli exkurzie doplnené odbornými prednáškami a prehliadkou tohto počítača ako preklenutie histórie s najmodernejšou súčasnosťou.

Výskumné aktivity boli orientované do dvoch smerov:

– usporiadanie archívnych zväzkov bývalého ÚTK SAV v sklade Ústredného archívu SAV a ich sprístupnenie pre podrobnejší výskum,

– realizácia osobitnej expozície k 40. výročiu počítača RPP-16 s dôrazom na jeho výskum, vývoj a aplikácie v rámci výskumnej úlohy SAV.

1. Exkurzie a odborné podujatia

V roku 2013 sa v rámci SVDVT uskutočnilo 48 podujatí so 790 návštevníkmi, z toho bolo 41 exkurzií a 7 pracovných stretnutí. Zoznam podujatí je v prílohe č. 1 tejto správy.

28 exkurzií bolo z nasledujúcich stredných škôl:

 1. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava
 2. Základná škola s materskou školou, Gbely
 3. Stredná odborná škola Ivánska cesta, Bratislava (2x)
 4. ZŠ Gessayova 2, Petržalka
 5. Stredná odborná škola, Námestovo
 6. Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
 7. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
 8. Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného č. 25, Bratislava
 9. Spojená škola Tilgnerova, Bratislava
 10. Základná škola, Kanianka
 11. Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava (3x)
 12. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava (2x)
 13. SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50, Bratislava
 14. SPŠE Karola Adlera, Bratislava
 15. Gymnázium Vazovova, Bratislava (2x)
 16. 1. súkromné gymnázium, Bratislava (2x)
 17. Základná škola Ostredková 14, Bratislava
 18. Obchodná akadémia, Považská Bystrica
 19. Gymnázium Metodova, Bratislava
 20. Súkromná základná škola BellAmos, Martin (2x)

5 exkurzií bolo na úrovni študentov a absolventov vysokých škôl:

 1. Paneurópska vysoká škola, Fakulta informatiky, Bratislava
 2. Fakulta matematiky a informatiky, UK, Bratislava
 3. Absolventi Elektrofakulty SVŠT z r. 1963
 4. Klub učiteľov informatiky pri 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave
 5. ui42 spol. s r.o.

3 exkurzie boli venované osobitným podujatiam pre základné školy:

 1. Detská Univerzita Komenského (2x)
 2. Petržalská superškola

5 exkurzií individuálnych a pre rodiny s deťmi.

Pracovné stretnutia boli organizované so stálymi spolupracovníkmi SVDVT, organizovanými v skupinách: Probionika, Prokybernetika, Maturanti z roku 1957, Počítačové laboratórium ÚTK SAV. Osobitnými akciami boli: otvorenie výstavy 40 rokov počítača RPP-16 a návšteva bývalého predsedu JZD Slušovice (ČR) doc. Františka Čubu, poradcu prezidenta ČR Zemana, so sprievodom.

2. Práce v Ústrednom archíve SAV

V spolupráci s Ústredným archívom SAV sme riešili úlohu identifikácie a usporiadania dokumentov ÚTK SAV v sklade ÚA SAV. Úloha bola riešená s cieľom umožniť v blízkej budúcnosti štúdium historiografie vývoja informačných technológií na Slovensku najmä súčasníkom, ktorí boli konštruktérmi a programátormi nových technológií. Toto obdobie rozvoja IT na Slovensku od začiatku až po súčasnosť je prezentované technickými prostriedkami na SVDVT. Bolo usporiadaných 686 zväzkov dokumentov s 3 093 položkami.

Dokumentácia k uvedeným zväzkom mala 11 kníh, spolu cca 500 strán zoznamov výlučne v tlačenej forme. Aby bolo možné realizovať databázu dokumentov, bolo potrebné dokumentáciu prepísať. Tejto práce sa zhostili dobrovoľní spolupracovníci, väčšinou zamestnanci ÚTK SAV a ÚI SAV. Boli to: Ján Sepp, Jana Balážová, Ivan Kello, Vladimír Barák, Elena Gramatová, Jana Bečková, Hana Jančinová, Katarína Abelovská, Dušan Ondruš, Ivan Trebatický. Patrí im vďaka a uznanie.

Toto umožnilo vytvorenie triediaceho a vyhľadávacieho systému pre dokumenty typu vedecký výskum, Vedecká výchova a Časopis Computers and Artificial Intelligence. Takto bolo usporiadaných 410 zväzkov Fondu ÚTK SAV. Zostávajúcich 276 zväzkov nie je usporiadaných a patrí časti Administratíva. Archív dokumentov je prístupný cez stránku SVDVT http://www.vystava.sav.sk/dokumenty-z-archivu/

3. Týždeň vedy a techniky

V rámci akcií Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) v SAV bol usporiadaný deň otvorených dverí (14. 11. 2013) so vstupmi o 10:00, 11:30 a 14:00 hod. Zúčastnilo sa 79 návštevníkov, z čoho boli organizované návštevy z dvoch stredných škôl. V rámci tejto akcie bola aj odborná prednáška a ukážka superpočítača Aurel.

Ďalšou akciou v tomto TVT bolo slávnostné otvorenie tematickej výstavy 40 rokov počítača RPP-16. Výstava je zostavená zo zbierkových predmetov SVDVT, z ktorých mnohé sa podarilo získať špeciálne pre tento účel, najmä z Technickej univerzity v Košiciach. Výstava predstavuje tri zložky vývoja RPP-16: Koordinácia výskumu, Technické prostriedky a Programové vybavenie.

4. Zmluvy platné v roku 2013

Zmluva TI SAV – VS SAV o spolupráci zo dňa 14.9.2011, predĺžená do 31. 12. 2014 Dodatkom č.2 zo dňa 12. 07. 2013.

Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci medzi VS SAV – Slovenským technickým múzeom v Košiciach zo dňa 7. 3. 2012, platná na dobu neurčitú

VS SAV – STM Košice Zmluva o výpožičke č. 50/STM/2011 – o výpožičke prototypu analógového počítača SAV zo dňa 25.11.2011, platná do 31.12.2013

Zmluva VS SAV – SNM Historické múzeum Bratislava o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 17. 5. 2012, platná do 31. 12. 2016 (počítač RPP-16)

Zmluva č. SNM-R-ZOV-2011/3269 uzatvorená medzi VS SAV – SNM Bratislava o výpožičke hnuteľného majetku štátu (stolové zostavy a grafika – z výstavy Majstri ducha)

zo dňa 9. 1. 2012 , platná do 30.11.2016

5. Zmeny v expozíciách a vo využívaní priestoru

Dôležitým momentom pre rozvoj SVDVT bolo podpísanie zmluvy o využívaní celého priestoru Slušovickej haly dňa 12. 07. 2013 s platnosťou do konca roku 2014, ktorý bol v správe Technologického inštitútu SAV. To znamenalo realizáciu potlačených ambícií vystavovateľa na skvalitnenie prezentácií a využitie dlhodobo (od roku 2007) prázdnych priestorov. Boli realizované nasledovné zmeny:

 1. Malá miestnosť č. 11 bola zariadená ako kancelária pre akademika Plandera, ktorý konzultuje historické opisy zariadení a ich vývoja a spolupracuje s VS SAV v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

 2. V miestnosti č. 10 (veľká) bola zriadená expozícia RPP-16 z príležitosti 40. výročia ukončenia jeho vývoja a začatia výroby v TESLA Námestovo.

 3. V miestnosti č. 16 (veľká) bola zriadená historická knižnica, kde sú sústredené knihy, záverečné správy, firemná dokumentácia, obchodné a iné dokumenty týkajúce sa dejín výpočtovej techniky na Slovensku.

 4. V miestnosti č. 15 bola inštalovaná rozšírená expozícia Komunikácie, ktorá bola premiestnená z malej, nevyhovujúcej miestnosti č. 4, a bola doplnená o obsahovo blízke exponáty z iných miestností.

 5. V miestnosti depozitára sa tak uvoľnil priestor na rozšírenie regálov o dve kovové polia, kde sa uskladnia zbierkové predmety získané v roku 2013.

6. Publikácie

Aktuality SAV

Kohút, Š.: Výpočtové stredisko SAV navštívil doc. Ing. František Čuba, CSc.

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=5168

WEBSAV, 9. 12. 2013

Kohút, Š.: 40 rokov počítača RPP-16

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=5146

WEBSAV, 29. 11. 2013

Kohút, Š.: Medzinárodný deň detí vo Výpočtovom stredisku SAV

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4951

WEBSAV, 3. 6. 2013

Záverečná správy

Kohút, Š a kol.: Fond ÚTK SAV v ÚA SAV, Identifikácia a usporiadanie dokumentov Fondu ÚTK SAV z obdobia 1954 – 1991 v sklade ÚA SAV vo VS SAV, VS SAV, 2013, 21 s.

Kohút, Š a kol.: Fond ÚTK SAV v ÚA SAV, Archív C, VS SAV, 2013, 19 s.

Kohút, Š a kol.: Fond ÚTK SAV v ÚA SAV, Archív D, VS SAV, 2013, 47 s.

Kohút, Š a kol.: Fond ÚTK SAV v ÚA SAV, Archív V, VS SAV, 2013, 314 s.

Kohút, Š., Abelovská, K., Kohútová, E.: Počítač RPP-16 a jeho aplikácie v dostupných dokumentoch, VS SAV, 2013, 42 s.

7. Dobrovoľní spolupracovníci výstavy

Na budovaní a prevádzke výstavy sa v roku 2012 podieľali nasledovní občania SR bez nároku na odmenu:

Ing. Jarmila Melotová evidencia exponátov, upratovanie
RNDr. Eva Kohútová historická knižnica
Pavol Herda programovanie databázového systému pre práce v ÚA SAV
konzultácie a prevádzka www.vystava.sav.sk, sťahovanie
Ing. Jana Bečková analýza dokumentov ÚTK SAV v Archíve SAV
Ing. Peter Briatka čistenie zariadení PDP11, opravy exponátov
Ing. Katarína Abelovská manažment OS Probionika, upratovanie, dokumenty VÚLB
Ing. Karol Prachár fotografovanie exponátov, úprava fotografií pre tlač
Ing. Tomáš Dobiš pomoc pri exkurziách, sťahovanie, správa siete a PC
RNDr. Eva Zigová upratovanie
Ing. Ondrej Zoltán webmaster www.bnionika.net
Ing. Viktor Valentíni VOIP, sťahovanie
RNDr. Gabriela Obadalová lektor exkurzií pri vizualizáciách
Bc. Blažej Vučkovski lektor exkurzií pri superpočítači

A ďalší pracovníci VS SAV, ktorí pomáhali pri prenášaní exponátov, alebo nábytku.

Všetkým patrí vďaka za pomoc.

8. Predpokladané aktivity v roku 2014

Stabilizovanie priestoru pre činnosť SVDVT v Slušovickej hale, zmeny v expozíciách so zvýšeným akcentom na programovanie a aplikácie vystavených počítačov, zlepšenie interaktívnych prvkov výstavy, zlepšenie prezentácie výsledkov výskumu v SAV v oblasti IT a ich aplikácií, pokračovanie v spolupráci s odbornými skupinami pri SVDVT s cieľom získavania ďalších dokumentov k vystaveným exponátom, prípadne aj ďalších exponátov, pokračovanie spolupráce v tejto oblasti s TU Košice. Našou snahou bude získať odborné príspevky o histórii VT u nás, najmä na ÚTK SAV a spolupracujúcich organizáciách ako autentické doklady o tomto období od konštruktérov, programátorov a riadiacich pracovníkov, ktorí boli vedúcimi osobnosťami rozvoja IT na Slovensku. K tomu sú potrebné dokumenty v Ústrednom archíve, kde budeme pokračovať v kontrole archívnych škatúľ a v popisovaní položiek unikátnymi identifikátormi. V neposlednom rade bude nutné dokončiť webovú stránku SVDVT a zorganizovať adresáre a skupinové adresy pre komunikáciu s portfóliom klientov a externých spolupracovníkov.

Záver

Rok 2013 bol zameraný na získanie prístupu k dokumentom histórie vývoja počítačov na ÚTK SAV s prioritnou orientáciou na projekt RPP-16. Príprava tematickej výstavy k jeho 40. výročiu vyžadovala mať originálne dokumenty z tohto obdobia. Táto práca trvala 6 mesiacov, ale jej výsledkom je sprístupnenie dokumentov z oblasti výskumu, vedeckej výchovy a časopisu Computers and Artificial Intelligence cez štandardnú službu ÚA SAV historikom na štúdium tohto obdobia. Pritom zoznam dokumentov je umiestnený na webe SVDVT. Napriek tejto značnej záťaži sme sa venovali hlavnému zámeru a to exkurziám pre žiakov stredných škôl a odbornú verejnosť. Veľkou výhodou SVDVT je aj blízkosť superpočítača, pretože okrem histórie môžu návštevníci vidieť aj v súčasnosti najmodernejší počítač v strednej Európe. Počet akcií 48 so 790 návštevníkmi je dostatočným dôkazom záujmu verejnosti a užitočnosti našich aktivít. Výstava k 40. výročiu počítača RPP-16, ktorá sa stala súčasťou prehliadky expozícií, je odborným príspevkom k zviditeľneniu úspešnej práce slovenských technikov a matematikov v minulosti.

2013 Podujatia SVDVT v tabuľke

V Bratislave 15. 1. 2014

Ing. Štefan Kohút, kurátor SVDVT

Všetky vyročné správy

Komentáre sú uzavreté.