Výročná správa za rok 2014

Úvod

Rok 2014 bol významný pre budúcnosť Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku (SVDVT), pretože dňa 1. 7. 2014 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi VS SAV a Ústavom informatiky SAV, kde sa deklaruje záujem oboch strán prezentovať výsledky výskumu a vývoja SAV v oblasti informačných a komunikačných technológií a materiály, ktoré budú dokumentovať príklady úspešného prenosu výsledkov výskumu a transferu technológií do praxe. Táto zmluva, ktorou sa umožňuje Výpočtovému stredisku prevádzkovať a rozvíjať SVDVT v priestoroch Slušovickej haly – prízemie je uzavretá na dobu 5 rokov, t.j. do 30. 6. 2019. Druhým významným krokom bolo dokončenie triedenia a registrácie dokumentov Fondu ÚTK v Ústrednom archíve SAV. Aktuálny stav archívu bol zdokumentovaný v internej publikácii VS SAV, UI SAV a UA SAV autorov Kohút-Bečková v rozsahu 382 strán. Nový stav bol zavedený aj do databázy dokumentov na webe. Pokračovali stretnutia odborných skupín, najmä Prokybernetika a školské exkurzie. Počet podujatí bol 62 a počet návštevníkov 841. Obe čísla sú vyššie ako v roku 2013 (48 a 790). Boli realizované aj podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky SAV. Osobitným pokusom o pokrok bolo podanie projektu APVV pod názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku, v rámci výzvy APVV 2014, kde žiadateľom je Výpočtové stredisko SAV a spoluriešiteľská organizácia Ústav informatiky SAV. Zaznamenali sme aj zvýšený záujem verejnosti o históriu IKT u nás, vrátane záujmu o finančnú podporu aktivít výstavy. Začali sme doplňovať prezentácie exponátov o panely s informáciami o programovaní a aplikáciách počítačov.

1. Exkurzie a odborné podujatia

V roku 2014 sa v rámci činnosti SVDVT uskutočnilo 62 podujatí s 841 návštevníkmi, z toho bolo 52 exkurzií a 10 pracovných stretnutí. Zoznam podujatí je v prílohe tejto správy. Sú zaevidované v Knihe návštev. Prehľad podujatí podľa typov organizácií uvádzame v nasledujúcom texte.

31 exkurzií bolo z bratislavských stredných škôl:

 1. Gymnázium sv. Uršule (2x)
 2. SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska 1 (2x)
 3. Obchodná akadémia Rača
 4. Gymnázium Vazovova (2x)
 5. Gymnázium Laca Novomestského, Tomášikova ul.
 6. Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera (4x)
 7. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova ul. (6x)
 8. Stredná odborná škola Ivanská cesta
 9. Spojená škola Tilgnerova (4x)
 10. Obchodná akadémia Nevädzová (3x)
 11. Gymnázium Ivana Horvátha
 12. SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50
 13. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (2x)
 14. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru

4 exkurzie boli z bratislavských základných škôl

 1. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16
 2. ZŠ a gymnázium, Bajkalská ul
 3. Základná škola, Ostredková 14
 4. Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného č. 25

4 exkurzie boli zo škôl mimo Bratislavy

1. Gymnázium Edity Steinovej, Charkovského ul. Košice

2. Súkromná základná škola Oravská 11, Žilina

3. Základná škola a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

4. Základná škola Brezová, Piešťany

3 exkurzie boli venované osobitným podujatiam pre základné školy:

 1. Detská ekonomická univerzita, Bratislavská bussiness school (2x)
 2. Detský programátorský tábor Learn2Code Summer Code Camp

1 exkurzia bola z vysokej školy:

 1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, krúžok učiteľstvo

1 exkurzia zo zahraničia

1. Berufschule für Maschinen-Fertigungs technik und Elektronik, Wien

 

8 exkurzií pre zamestnancov a odbornú verejnosť

10 pracovných stretnutí

Pracovné stretnutia boli organizované so stálymi spolupracovníkmi SVDVT organizovanými v odborných skupinách: Prokybernetika (10.3., 24.10.), Maturanti z roku 1957 (12.3., 19.11.), Počítačové laboratórium ÚTK SAV (22.5.). Ostatné (5x) boli návštevy odborníkov. Stretnutie OS Probionika sa v roku 2014 neuskutočnilo.

2. Práce v Ústrednom archíve SAV

V spolupráci s Ústredným archívom SAV boli realizované práce na finálnej kontrole archívnych škatúľ s označením jednotlivých položiek unikátnymi identifikátormi v rámci škatúľ. Boli skontrolované a očíslované archívne škatule: V001-V232, D233-D284, C285-C318, kde signatúra V znamená výskum, signatúra D doktorandov a C časopis Computers and Artificial Intelligence. Zoznam takto uložených dokumentov bol zverejnený v internej publikácii VS SAV, ÚA SAV a ÚI SAV Kohút, Š., Bečková, J.: Dokumenty výskumnej činnosti ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV, 1953-1992, 382 s.

Archív dokumentov je prístupný cez stránku SVDVT na adrese: http://www.vystava.sav.sk/dokumenty-z-archivu/

3. Týždeň vedy a techniky

V rámci akcií Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) v SAV bol usporiadaný deň otvorených dverí (11. 11. a 13.11.). Zúčastnilo sa 88 návštevníkov v piatich organizovaných exkurziách z dvoch stredných škôl a jednej základnej školy.V rámci týchto akcií bola aj exkurzia k superpočítaču Aurel.

Ďalšou akciou TVT boli odborné prednášky na témy: Rozšírenie počítača AUREL a 40 rokov počítača RPP-16 pre občianske združenie ACHO – Aktívne chvíle oddychu. Počet návštevníkov bol 13.

4. Zmluvy platné v roku 2014

Zmluva č. SNM-R-ZOV-2011/3269 zo dňa 9. 1. 2012 uzatvorená medzi SNM Bratislava a VS SAV o výpožičke hnuteľného majetku štátu (stolové zostavy a grafika – z výstavy Majstri ducha), platná do 30. 11. 2016

Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Slovenským technickým múzeom, Hlavná č.88, 040 01 Košice a VS SAV, zo dňa 7. 3. 2012 , platná na dobu neurčitú

Zmluva č. SNM-HM-ZOV-2012/1100 zo dňa 17. 5. 2012 medzi Slovenským národným múzeom Historické múzeum Bratislava a VS SAV o výpožičke zbierkových predmetov (počítač RPP-16), platná do 31. 12. 2016

Zmluva zo dňa 1. 7. 2014 medzi Ústavom informatiky SAV a VS SAV o spolupráci, platná do 30. 6. 2019

Zmluva o výpožičke č. 74/2014/VS zo dňa 21. 7. 2014 medzi VS SAV a firmou REPRINT spol. s r.o. pre výstavu „35 rokov ZVT Banská Bystrica“, platná do 30. 9. 2014

Zmluva o budúcej zmluve č. 75/2014/VS zo dňa 11. 11. 2014 medzi VS SAV a STM Košice o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku, platná do 30. 9. 2017

Zmluva o budúcej zmluve č. 76/2014/VS zo dňa 12. 11. 2014 medzi VS SAV a ÚA SAV o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku, platná do 30. 9. 2017

Zmluva o budúcej zmluve č. 77/2014/VS zo dňa 12. 11. 2014 medzi VS SAV a ÚI SAV o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku, platná do 30. 9. 2017

5. Projekt APVV

V roku 2014 bol na Agentúru pre výskum a vývoj (APVV) podaný projekt Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku (skratka APIN) s termínom riešenia od 1.7.2015 do 30. 6. 2017. Aktuálnosť témy a postupov riešenia spočíva v tom, že ešte existujú zdroje informácií a zdroje zachránených technických prostriedkov, ktoré je potrebné systematicky zozbierať, zachovať a adekvátne prezentovať verejnosti, najmä mladej generácii ako príklad prenosu výsledkov výskumu, najmä v Slovenskej akadémii vied do praxe (citát z projektu). Spoluriešiteľskou organizáciou projektu je Ústav informatiky SAV.

6. Iné aktivity Stálej výstavy

V priebehu roka 2014 sme spolupracovali s firmou REPRINT spol. s r.o. Banská Bystrica na príprave výstavy „35 rokov ZVT Banská Bystrica“, ktorú v auguste 2014 realizovala uvedená firma v OC Európa v Banskej Bystrici v dĺžke dvoch týždňov. O výstavu bol veľký záujem a vznikla snaha na oboch stranách pokračovať v tejto spolupráci.

Slovenské technické múzeum v Košiciach pozvalo zástupcov SVDVT na zakladajúce zasadnutie Komisie pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 2. 10. 2014 v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí odznela aj prezentácia Ing. Štefana Kohúta: Technické pamiatky v oblasti IKT. Komisia bola schválená a stali sme sa jej členom.

7. Publikácie

Plander, I.: 40 rokov počítača RPP-16, in VTS news, elektronický časopis ZSVTS, 2/2014, str. 8 – 12, http://www.zsvts.sk/wp-content/uploads/2014/05/VTSnews-2_20141.pdf

Kohút, Š.: Technické pamiatky v oblasti IKT, Zborník, Zväz múzeí Slovenska, v tlači

Kohút, Š., Bečková, J.: Dokumenty výskumnej činnosti ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV, 1953-1992, interná publikácia VS SAV, ÚI SAV, ÚA SAV, 2014, 382 s.

Plander, I.: Obrazový príspevok do Bulletinu k 25. výročiu ZSVTS, v tlači

8. Dobrovoľní spolupracovníci SVDVT

Na budovaní a prevádzke SVDVT sa v roku 2014 podieľali nasledovní občania SR bez nároku na odmenu:

Ing. Jarmila Melotová rekonštrukcia expozície ZRA1
RNDr. Eva Kohútová historická knižnica
Pavol Herda konzultácie a prevádzka www.vystava.sav.sk
Ing. Jana Bečková usporiadanie dokumentov ÚTK SAV v Archíve SAV
Ing. Peter Briatka čistenie zariadení PDP11/40
Ing. Katarína Abelovská asistent lektora exkurzií, upratovanie, dokumenty VÚLB
Ing. Tomáš Dobiš pomoc pri exkurziách, sťahovanie, správa siete a repasácia PC
RNDr. Eva Zigová upratovanie
Ing. Ondrej Zoltán (USA) webmaster www.bnionika.net
Ing. Viktor Valentíny VOIP
RNDr. Gabriela Obadalová lektor exkurzií pri vizualizáciách
Bc. Blažej Vučkovski lektor exkurzií pri superpočítači
Akad. prof. Ivan Plander odborné konzultácie a propagácia SVDVT

Všetkým patrí vďaka za pomoc.

9 . Predpokladané aktivity v roku 2015

V spolupráci s novým Predsedníctvom SAV nájsť spôsob financovania prevádzky SVDVT zo sponzorských príspevkov, zabezpečiť aspoň jedno funkčné miesto pre budúceho kurátora aby postupne prebral túto funkciu.

Rozšíriť systém objektovej ochrany VS SAV o okruh Slušovickej haly s rádiovým prepojením na hlavnú budovu.

Zaviesť edíciu publikácií o histórii výpočtovej techniky na Slovensku s výstižnými materiálmi pre budúcich lektorov s opisom vystavovaných exponátov. Našou snahou bude získať odborné príspevky o histórii výpočtovej u nás, najmä v ÚTK SAV a spolupracujúcich organizáciách ako autentické doklady o tomto období od konštruktérov, programátorov a riadiacich pracovníkov, ktorí boli vedúcimi osobnosťami rozvoja IT na Slovensku. Táto úloha prechádza z roku 2014, ale obohacuje sa o rámec novej edície.

Z roku 2014 prechádza do roku 2015 aj úloha dokončenia, resp. prepracovania webovej stránky SVDVT podľa nového usporiadania expozícií. Týka sa to hlavne odborných textov.

V prípade schválenia agentúrou APVV realizovať projekt Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku v etape prislúchajúcej na rok 2015.

Organizovať stretnutia odborných skupín Prokybernetika, Probionika, Maturanti 1957, PLÚTK a pokračovať v realizácii exkurzií pre školy a rôznych stretnutí a prednášok s cieľom propagovať činnosť SVDVT. Pritom pokračovať v dobrej spolupráci s pracovníkmi VS SAV a spájať exkurzie o histórii s exkurziami pri superpočítači.

Pokračovať v spolupráci so spoločnosťou REPRINT a hľadať spôsob realizácie putovnej výstavy dejín výpočtovej techniky podľa vzoru z roku 2014 (Banská Bystrica). Podľa možnosti realizovať jednu výstavu v niektorom meste na Slovensku.

Záver

Rok 2014 priniesol pre SVDVT časovú stabilitu, čo nám umožnilo riešiť ďalšie problémy prevádzky a napísať výskumný projekt a podať ho na APVV. Na tento čin nás posmelilo aj uznanie zo strany Slovenského technického múzea s pozvaním za zakladajúceho člena novej Komisie pre zbierky dejín techniky. Po 13 rokoch prezentácie technických prostriedkov dejín výpočtovej techniky sme pocítili, že nutnou podmienkou pre zachovanie tejto zbierky pre budúce generácie je mať pre zbierkové predmety ich „rodné listy“ – dokumenty o ich vzniku, príbehy ich konštruktérov, aby ožili aj v očiach ľudí, ktorým táto doba bude neznámou minulosťou. Prvým krokom bolo usporiadanie dokumentov ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV, ukončené v tomto roku. Druhým je podrobnejšie skúmanie dokumentov, aby boli k dispozícii podklady pre konštruktérov, programátorov, zodpovedných riešiteľov, ktorým by pomohli sa rozpamätať a napísať to, čo nie je vo výskumných správach, čo oni zažili pri svojej úžasnej práci, ktorú milovali, lebo bez toho by tieto stroje neboli vznikli. Pravdivosť príbehov, dokladovaná autorstvom tvorcov je to, čo umožní reálny pohľad na vznik informatiky a jej technológie na Slovensku. Potom prestane dnes ešte časté bagatelizovanie nášho úsilia slovami: “… veď to iba kopírovali“. Je na generácii tvorcov aby napísali ako to bolo. Takýmto ľuďom potom budeme môcť povedať: Prečítajte si o tom odborný historický dokument, aby ste vedeli aká je pravda. K tomu má pomôcť aj pripravovaná Edícia histórie výpočtovej techniky na Slovensku s podmnožinou Príručky lektora.

V Slušovickej hale skompletizovaná zbierka 3D predmetov z histórie výpočtovej techniky, dnes nazývaná Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku bude potom pripravená na svoju profesionálnu dráhu do budúcnosti a bude fungovať tak ako iné profesionálne múzeá na Slovensku.

V roku 2016 bude 60 rokov od založenia Ústavu informatiky SAV, vlastne od začiatku informatiky na Slovensku. Je to veľa rokov a preto je na nás aby sme pripravili dosť vierohodných podkladov na dôstojnú a jednoznačnú, odborne podloženú oslavu tohto výročia.

2014 Podujatia SVDVT

V Bratislave 15. 1. 2015

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút, kurátor SVDVT

Všetky vyročné správy

Komentáre sú uzavreté.