Výročná správa za rok 2015

Úvod

Rok 2015 priniesol problém zotrvania Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku (SVDVT) v priestoroch Slušovickej haly, pretože sa menil správca objektu (majetku štátu). Tento problém sa vyriešil v prospech SVDVT až v decembri, kedy bola uzatvorená zmluva o spolupráci medzi novým správcom – Hospodársko-technickou správou ústavov spoločenských vied SAV a Výpočtovým strediskom SAV, podľa ktorej môžu byť expozície a prevádzka SVDVT v prízemnej časti Slušovickej haly do 30. 11. 2020. Predchádzajúca neistota však vyústila v rokovania so zástupcami FIIT STU o prevzatí expozícií do ich priestorov a hľadaní spôsobu prevádzky v spolupráci s VS SAV a Slovenským technickým múzeom (STM) v Košiciach. Tieto rokovania prebiehali od leta do novembra. Aj keď sa priestorový problém vyriešil v rámci SAV, budú naše rokovania pokračovať v oblasti spolupráce pri prezentovaní dejín VT študentom FIIT.

Veľkou akciou v roku 2015 boli EXTRAPOLÁCIE 2015 v Košiciach na podnet akademika Plandera a v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou aplikovanej kybernetiky a informatiky a Slovenským technickým múzeom. Na prelome septembra a októbra sa konala výstava dejín výpočtovej techniky od roku 1956 až po súčasný projekt SIVVP a sieť SANET v priestoroch STM. Súčasťou boli motivačné prezentácie určené najmä pre stredoškolskú

mládež. O výstavu aj prezentácie bol veľký záujem, ktorý prekvapil najmä pracovníkov STM a bolo im ľúto, že sa výstava nemôže predĺžiť. Extrapolácií sa za mesiac zúčastnilo spolu 2348 záujemcov o históriu a budúcnosť IT u nás. Predpokladáme, že akcia bola prelomová vo vnímaní SVDVT ako múzejnej inštitúcie, ktorá síce propaguje a vysvetľuje históriu, ale nabáda hovoriť, práve na základe nej, o budúcnosti.

V roku 2015 sa veľmi dobre rozvinula aj spolupráca so spoločnosťou REPRINT s.r.o z Banskej Bystrice, ktorá začala už v roku 2014 ústnou dohodou o používaní mobilnej výstavy SMEP etc., ktorú vlastní REPRINT, na propagáciu histórie VT a aj samotnej SVDVT mimo Bratislavy. S touto spoločnosťou bola realizovaná aj výstava v Košiciach a SVDVT spolupracovala aj na scenári dvojtýždňovej výstavy v Trenčíne v máji, ktorá bola akousi skúškou pre akciu v Košiciach. Výstavu v Trenčíne realizovala spoločnosť REPRINT na vlastné náklady.

Významným prvkom v propagácii slovenskej histórie IT a samotnej SVDVT bol návrh spoločnosti ui42 s.r.o. realizovať cyklus rozhovorov s konštruktérmi počítačov pod názvom Slovenské počítače a ich zverejnením v Hospodárskych novinách. Myšlienka sa realizovala s podporou spoločnosti ui42 a v priebehu celého roka vyšlo 5 článkov o počítačoch, ktoré sú dnes ako exponáty principiálnou súčasťou expozícií SVDVT. Sú to: Analógový počítač SAV, RPP-16, SMEP, SIMD a PMD85. Akousi predohrou k tejto práci bola prednáška Romana Kišša o minulosti a budúcnosti IT, ktorú SVDVT usporiadala v máji v spolupráci s FIIT STU, Microsoftom a ui42.

Samozrejme, že aj v roku 2015 sa konali exkurzie pre školy, ale len v prvom polroku. V druhom polroku sa riešil akútny problém možného sťahovania expozícií a z toho dôvodu ich dokumentovaním. Výnimkou bol len týždeň vedy a techniky, kedy nás navštívilo 71 záujemcov. Objavil sa už aj problém evidencie škôl, učiteľov a exkurzií, ktorý vyriešil aktívny externý spolupracovník, napísaním databázového programu, ktorý venoval SVDVT.

1. Exkurzie a odborné podujatia

V roku 2015 sa v priestoroch SVDVT uskutočnilo 45 podujatí s 561 návštevníkmi, z toho bolo 27 exkurzií z 19 škôl, 5 exkurzií pre návštevy zo zahraničia, 5 exkurzií pre odbornú verejnosť a 8 pracovných stretnutí. Zoznam podujatí je v prílohe tejto správy. Sú prvotne zaevidované v Knihe návštev. Prehľad podujatí podľa typov organizácií uvádzame v nasledujúcom texte.

7 exkurzií bolo z bratislavských stredných škôl:

 1. Stredná odborná škola Mokrohájska
 2. Gymnázium Ladislava Sáru
 3. Stredná odborná škola Ivanská cesta (2x)
 4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická K. Adlera (3x)

6 exkurzií bolo z bratislavských základných škôl

 1. DSS Rosa, Dúbravská cesta
 2. Základná škola, Ostredková 14
 3. Základná škola, Jelenia ulica
 4. Základná škola, Podzáhradná (2x)
 5. Základná škola, Dudova2, Petržalka

7 exkurzií bolo zo škôl mimo Bratislavy

1. Súkromná základná škola Oravská 11, Žilina

2. Základná škola Zdenka Nejedlého, Spišská Nová Ves

3. Obchodná akadémia, Ružomberok

4. Obchodná akadémia, Považská Bystrica

5. Stredná odborná škola elektrotechnická, Zlaté Moravce (2x)

6. Základná škola Devínska 12, Nové Zámky

7 exkurzií bolo z vysokých škôl

1. FEI STU

2. Katedra etnológie a muzeológie FFUK

3. FI Paneurópskej vysokej školy (3x)

4. FIIT STU (2x)

5 exkurzií pre návštevy zo zahraničia

Kanada, USA, Švédsko, Rakúsko, Uzbekistan

 

5 exkurzií pre odbornú verejnosť

Tri generácie 1 rodiny, ALUMNI (Klub absolventov STU), NEKO s.r.o., VÚVT Žilina

(Ing. Gábik), Datasystém, n.p. (Š. Rusnák)

8 pracovných stretnutí

Pracovné stretnutia boli organizované so stálymi spolupracovníkmi SVDVT z odborných skupín: Probionika (2.6.) a Prokybernetika (20.6. a 11.12.). Štyri stretnutia spojené s prehliadkou výstavy boli z THS ÚSV SAV, Predsedníctva SAV a z Metodicko-pedagogického centra (2). Jedno stretnutie bolo s redaktorom Hospodárskych novín o cykle Slovenské počítače.

Na sprehľadnenie a evidenciu škôl, učiteľov a realizovaných exkurzií vypracoval externý spolupracovník SVDVT Ing. Branislav Štofko program v jazyku HTML s databázami, s možnosťou vytvárania reportov pre manažment exkurzií. V súčasnosti SVDVT eviduje 39 škôl a 60 učiteľov. Tento program daroval autor pre SVDVT. Je dobrou pomôckou pre manažment exkurzií najmä preto, lebo spolupráca so školami vyúsťuje už do metodiky vyučovania IT a aktívni učitelia vo svojich prednáškach počítajú s exkurziou svojich žiakov a študentov do expozícií SVDVT, kde sa okrem histórie prezentujú aj princípy spracovania, pamätania a prenosu dát.

2. Seminár pre Metodicko-pedagogické centrum

Dňa 23. 1. 2015 bol v priestoroch SVDVT usporiadaný seminár „Využitie historiografie informatiky na Slovensku vo vzdelávaní mladej generácie“ pre pracovníkov Metodicko-pedagogického centra (MPC) a odborných spolupracovníkov SVDVT. Okrem štyroch prezentácií bola realizovaná aj exkurzia v expozíciách SVDVT. Na základe výsledkov seminára bola podpísaná dohoda s generálnym riaditeľom MPC o prevzatí výsledkov z projektu APVV „Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku“ a ich implementácia do vyučovania IT v školách na Slovensku.

3. Prednáška Ing. Romana Kišša

Dňa 28. 5. 2015 na pozvanie Stálej výstavy prišiel Ing. Roman Kišš z USA aby predniesol prednášku o skonštruovaní počítačov PMI 80, PMD 85, Didaktik ALFA a PC88, ktoré realizoval ako funkčné vzory v n. p. TESLA Piešťany. Prednáška sa uskutočnila v Turingovej veľkej učebni FIIT STU pod záštitou dekana Pavla Čičáka. Spolupracujúce organizácie boli okrem FIIT STU aj Microsoft a ui42 s.r.o. Prednáška mala názov Minulosť a budúcnosť IT, anglicky Before and After. Skladala sa z dvoch častí: 1. Ako vznikli počítače PMI 80, PMD 85, Didaktik ALFA a PC88 a 2. Najúžasnejšie (najperspektívnejšie) technológie súčasnosti (Windows Azure Extreme, Metadata Driven Architectures, Cloud Technologies… etc., using the Edge of the Microsoft Technologies). Prednáška trvala od 14:30 do 19:30. Prvej časti za zúčastnilo cca 120 poslucháčov. V druhej časti, vzhľadom na zložitosť témy a na čas, poslucháčov ubúdalo. V priestore prednáškovej sály realizovala SVDVT so spoločnosťou REPRINT s.r.o. tematickú výstavku počítačov, ktoré skonštruoval Ing. Roman Kišš.

4. Výstava SMEP etc. v Trenčíne

V priebehu roka 2015 sme spolupracovali s firmou REPRINT spol. s r.o. Banská Bystrica na príprave výstavy v OC MAX v Trenčíne v dňoch 22. 6. – 8.7. 2015. Výstavu navštívilo cca 3000 záujemcov o slovenskú históriu IT. Výstavu realizovala firma REPRINT s.r.o. na vlastné náklady.

5. Projekt EXTRAPOLÁCIE 2015 v Košiciach

V dňoch 24.9. – 25.10.2015 bola usporiadaná výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku v budove Slovenského technického múzea (STM), pod názvom EXTRAPOLÁCIE 2015 so sprievodnými prednáškami na univerzitách, SAV a v STM. Autorom výstavy a manažérom celého podujatia bol Ing. Štefan Kohút v spolupráci s usporiadateľskými organizáciami:

 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)
 • Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (VS SAV)
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM)
 • Reprint spol. s r.o. Banská Bystrica
 • Technická univerzita v Košiciach

(Ústav výpočtovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzitné

centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva)

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

(Prírodovedecká fakulta)

 • Košice IT Valley, občianske združenie
 • AGNICOLI, občianske združenie

Zámer výstavy bol predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 po rok 1990, spolu s prezentáciou súčasného stavu vysokovýkonného počítania na Slovensku a akademickej siete SANET. V spolupráci s košickými univerzitami, ústavmi SAV a súkromnými firmami v Košiciach boli usporiadané sprievodné podujatia – odborné motivačné prezentácie s cieľom hovoriť na báze našej IT minulosti o súčasnom stave informatiky a o víziách do najbližšej budúcnosti. Celý projekt bol zameraný hlavne na mládež, ktorú mal poučiť a motivovať do ďalšieho štúdia IT s novým pocitom perspektívy pre ich prácu a uplatnenie v spoločnosti.

Expozície boli inštalované v dvoch miestnostiach na prízemí STM, Hlavná 88 v Košiciach na ploche 99 m2 . Výstavu navštívilo 1748 návštevníkov (z toho 53 skupín študentov a žiakov). Z celkového počtu bolo 1310 platiacich návštevníkov.

Súčasťou výstavy boli sprievodné akcie, tzv. motivačné prezentácie, ktoré koordinoval doc. Ing. Milan Šujanský, CSc. za SSAKI. Uskutočnili sa v nasledovnom poradí:

Mgr. Lukáš Demovič, CSc. VS SAV, RNDr. Martin Vaľa, CSc., ÚExF SAV:

29. 9. 2015, 14:00 hod., Aula ústavov SAV

Vysokovýkonné počítanie a jeho budúcnosť na Slovensku Počet poslucháčov: 22

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., SSAKI:

Minulosť a prítomnosť IT v Košiciach

7. 10. 2015, 15:00 hod. , Prednášková sála STM Počet poslucháčov: 120

Pozn.: Po prednáške sa uskutočnilo neformálne stretnutie seniorov IT z Košíc.

Ing. Dezider Guspan, ÚVT TU v Košiciach

Slovenská akademická dátová sieť SANET

8. 10. 2015, 15:00 hod., Ústav výpočtovej techniky TU Počet poslucháčov: 18

Ing. Jozef Roman, STM

Murgaš, slovenský priekopník prenosu dát

14. 10. 2015, 15:00 hod, Prednášková sála STM Počet poslucháčov: 42

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Budúcnosť IT je tu (v Košiciach)

15. a 16. 10. 2015, 15:00 hod, Prednášková sála STM Počet poslucháčov: 221

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., PF UPJŠ

Informatika – veda a vzdelávanie v 21. storočí

prof. RNDr. Juraj Wiederman, DrSc., Ústav informatiky Akademie věd České republiky

Kto sa bojí umelej inteligencie a robotov?

21. 10. 2015, 15:00 hod, Historická aula UPJŠ Počet poslucháčov: 94

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Popoludnie s Košice IT Valley

22. 10. 2015, 15:00 hod, Knižnica TU v Košiciach Počet poslucháčov: 83

Motivačných prednášok sa zúčastnilo spolu 600 poslucháčov. Projekt EXTRAPOLÁCIE 2015 poskytol informácie spolu 2348 záujemcom. Propagáciu celého podujatia a manažment činností STM potrebných na prevádzku výstavy v priestoroch STM mal na starosti námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a propagáciu Mgr. Ján Melich.

Podrobnejší popis týchto akcií je v Záverečnom hodnotení EXTRAPOLÁCIÍ 2015, ktoré je prístupné na požiadanie u Ing. Š. Kohúta.

6. Týždeň vedy a techniky

V rámci akcií Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) v SAV bol dňa 9. 11. usporiadaný deň otvorených dverí. Navštívili nás žiaci z dvoch základných škôl v troch exkurziách s počtom 56 žiakov. Ďalšou akciou TVT boli exkurzie pre návštevníkov zo Žiliny a z Paneurópskej akadémie. Bola pripravená prednáška o histórii počítačov pre učiteľov, ale prišiel len jeden učiteľ a jeden žiak zo ZŠ Dudova2 v Petržalke. Pre nich bola urobená samostatná exkurzia. Celkový počet návštevníkov TVT bol 71.

7. Cyklus Slovenské počítače v Hospodárskych novinách

Cyklus článkov Slovenské počítače inicioval RNDr. Martin Krupa, konateľ firmy ui42 s.r.o. a na jeho realizáciu prizval videoredaktora Hospodárskych novín (HN) Mateja Dumana.

Po prehliadke exozícií bolo ustálených 5 tém, ktoré sa všetky týkali počítačov vyvinutých, alebo skonštruovaných na Slovensku, ale hlavne na Slovensku vyrobených. Boli to Analógový počítač SAV (1956), číslicový riadiaci počítač tretej generácie RPP-16 (1973), počítače SMEP (1978 – 1990), paralelný počítač SIMD (1988) a počítač PMD85 (1985).

Informácie o počítačoch a ich význame pre Slovensko získal redaktor z rozhovorov s ich tvorcami: akademik Plander (APSAV, RPP-16), Ing. Ivan Kočiš,CSc.. a Ing. Peter Weber, CSc. (SMEP), Ing. Karol Richter, CSc. (SIMD) a Ing. Roman Kišš (PMD 85). K témam vyšli články v HN a články s obrázkami a videom na webovej stránke HN. Sú uvedené v kapitole Publikácie. Zverejnené materiály predstavujú prvé súhrnné autentické informácie od tvorcov slovenských počítačov. Pokladáme to za začiatok písomného zverejňovania našej histórie IT.

8. Iné aktivity Stálej výstavy

Ing. Kohút sa zúčastnil druhého zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 9. – 11.9.2015 v Kremnici, kde predniesol prezentáciu na tému Problematika živej prezentácie starých počítačov.

V druhej polovici roka 2015 sa uskutočnili rokovania s pedagogickými pracovníkmi FIIT STU o spolupráci na vybudovaní väčšej a trvalej výstavky starej výpočtovej techniky v priestoroch FIIT. Vzhľadom na neistotu v prevádzkovaní SVDVT a používaní priestorov Slušovickej haly prerástli postupne v rozhovory o prevzatí všetkých expozícií, vrátane povinnosti zbierať, udržiavať a prezentovať zbierkové predmety. Rokovania boli dočasne prerušené vyriešením priestorového problému SVDVT v SAV v decembri 2015.

V niekoľkých samostatných rokovaniach prebiehal na SAV proces hľadania významu SVDVT pre SAV a riešenia priestorového umiestnenia výstavy, ktorého parciálnym výsledkom je podpísaná Zmluva o spolupráci medzi VS SAV a THS ÚSV SAV. Zostáva ešte písomné vyjadrenie zriaďovateľa o súhlase s touto činnosťou v SAV.

9. Zmluvy platné v roku 2015

Zmluva č. SNM-R-ZOV-2011/3269 zo dňa 9. 1. 2012 uzatvorená medzi SNM Bratislava a VS SAV o výpožičke hnuteľného majetku štátu (stolové zostavy a grafika – z výstavy Majstri ducha), platná do 30. 11. 2016

Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Slovenským technickým múzeom, Hlavná č.88, 040 01 Košice a VS SAV, zo dňa 7. 3. 2012 , platná na dobu neurčitú

Zmluva č. SNM-HM-ZOV-2012/1100 zo dňa 17. 5. 2012 medzi Slovenským národným múzeom Historické múzeum Bratislava a VS SAV o výpožičke zbierkových predmetov (počítač RPP-16), platná do 31. 12. 2016

Zmluva č. 1/STM/2015 zo dňa 16. 1. 2015 medzi STM a VS SAV o výpožičke

a/ prototypu prvého „Analógového počítača SAV“ v správe STM v Košiciach

b/ zbierkového predmetu STM v Košiciach paralelný počítač PPS SIMD

platná do 15. 1 2017

Zmluva zo dňa 1. 7. 2014 medzi Ústavom informatiky SAV a VS SAV o spolupráci, platná do 30. 6. 2019 (Ukončená 1. 12. 2015 podpisom zmluvy o spolupráci s nástupníckou organizáciou THS ÚSV SAV)

Zmluva zo dňa 1. 12. 2015 medzi Technicko-hospodárskou správou ústavov spoločenských vied SAV a VS SAV o spolupráci, platná do 30. 11. 2020

10. Publikácie

Printové médiá

Kohút, Š.: Technické pamiatky v oblasti IKT, In.: Zbierky dejín techniky I, zborník zo zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí na Slovensku, Banská Štiasvnica, 2014, str.73 – 80,

Kohút, Š.: Problematika živej prezentácie starých počítačov, Zbierky dejín techniky II, zborník zo zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí na Slovensku, Kremnica, 2015, v tlači

Kern, M.: V Tesle tajne postavil počítač, In.: Denník N, 4. 6. 2015, str. 4-5 ( S titulnou stranou novín pod názvom PMD85 – ako Tesla vyrobila prvý počítač.)

Duman, M.: Prvý počítač „made in Slovakia“ – HN, 9. 4. 2015, str. 14

Duman, M.: Počítač, ktorý menil Slovensko – HN, 14. 5. 2015, str. 16

Duman, M.: Slovenský počítač, vďaka ktorému sme dobehli Ameriku. V roku 1978 – HN,

30. 6. 2015, str. 17

Duman, M.: Najvýkonnejší počítač malo len USA a Slovensko – HN, 5. 11. 2015, str. 20

Duman, M.: Slovensko malo svojho Steva Jobsa MADE IN SLOVAKIA – Roman Kišš je otcom prvého počítača, ktorý bol v Československu určený pre domácnosti – HN,

17. 12. 2015, str. 19

WEB

Prednáška Romana Kišša

Roman Kišš: Minulosť a budúcnosť IT (Before and After)

prednáška na Fakulte informatiky a informačných technológií STU dňa 28.5.2015

https://www.youtube.com/watch?v=noht17pk8YQ

Roman Kišš: Minulosť a budúcnosť IT (Before and After) – fotografie

prednáška na Fakulte informatiky a informačných technológií STU dňa 28.5.2015,

FOTO Pavel Krč

http://1drv.ms/1coid4n

PMD 85 – ako TESLA vyrobila prvý počítač , rozhovor s Romanom Kiššom,

Denník N, 4. 6. 2015, redaktor Kern

https://dennikn.sk/150664/v-tesle-tajne-postavil-pocitac-legendu-pmd-85-teda-piestansky-pocitac-mikrodisplejovy/?ref=cl

Cyklus Slovenské počítače

Analógový počítač SAV

Prvý počítač „made in Slovakia“ – HN, 9. 4. 2015 (?)

http://style.hnonline.sk/digital-132/prvy-slovensky-pocitac-zachranoval-zivoty-a-staval-tanky-toto-je-jeho-pribeh-719650

Počítač RPP-16

Počítač, ktorý menil Slovensko – HN, 14.5.2015

http://style.hnonline.sk/digital-132/slovaci-vymysleli-superpocitac-ktoremu-konkurovali-len-americania-767714

SMEP

Slovenský počítač, vďaka ktorému sme dobehli Ameriku. V roku 1978 – HN, 30. 6. 2015

http://tv.hnonline.sk/tech-35687/slovensky-pocitac-vdaka-ktoremu-sme-dobehli-ameriku-834347

SIMD

Najvýkonnejší počítač malo len USA a Slovensko – HN, 5. 11. 2015

http://style.hnonline.sk/digital-132/najvykonnejsi-pocitac-sveta-bol-v-pentagone-a-v-bratislave-987428

PMD 85

Slovensko malo svojho Steva Jobsa

MADE IN SLOVAKIA – Roman Kišš je otcom prvého počítača, ktorý bol v Československu určený pre domácnosti – HN, 17. 12. 2015

http://style.hnonline.sk/digital-132/aj-slovensko-malo-svojho-steva-jobsa-takto-vznikol-nas-apple-1025963

EXTRAPOLÁCIE 2015

STM

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/program-2/archiv

TU v Košiciach

http://www.tuke.sk/tuke/aktuality/extrapolacie-2015/

http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/home/sk/titulna-stranka/aktuality/extrapolacie2015

UPJŠ v Košiciach

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/11956

AGNICOLI

www.extrapolacie2015.sk

11. Dobrovoľní spolupracovníci SVDVT

Na budovaní a prevádzke SVDVT sa v roku 2015 podieľali nasledovní spolupracovníci:

Ing. Katarína Abelovská asistent lektora exkurzií, zavedenie databázy škôl a exkurzií,
evidencia dokumentov VÚLB, upratovanie
Ing. Branislav Štofko naprogramovanie databázového systému „Škola“ na evidenciu
škôl, učiteľov a exkurzií v SVDVT pre potreby SVDVT
Ing. Tomáš Dobiš pomoc pri exkurziách, sťahovanie exponátov, správa siete
a repasácia PC
RNDr. Eva Kohútová vedenie historickej knižnice
Ing. Jana Bečková rešerše z dokumentov ÚTK SAV v Archíve SAV
Pavol Herda konzultácie a prevádzka www.vystava.sav.sk
RNDr. Eva Zigová upratovanie
Ing. Peter Briatka čistenie zariadení PDP11/40
Ing. Ondrej Zoltán (USA) webmaster www.bnionika.net
Ing. Viktor Valentíny VOIP
RNDr. Gabriela Obadalová lektor exkurzií pri vizualizáciách
Bc. Blažej Vučkovski lektor exkurzií pri superpočítači a pracovník pri inštalácii
výstavy EXTRAPOLÁCIE 2015
Akad. prof. Ivan Plander odborné konzultácie pre EXTRAPOLÁCIE 2015 a propagácia
SVDVT
Mgr. Martin Krupa (ui42) podpora aktivít a propagácia SVDVT, najmä cez HN
Ing. Július Ormis (Reprint) mobilná výstava histórie IT SMEP etc., propagácia SVDVT a
spolupráca na Extrapoláciách 2015
Ing. Roman Kazička hľadanie riešení financovania SVDVT, pomoc pri
(AGNICOLI) Extrapoláciách 2015 (webstránka)
Ing. Július Kováč hľadanie riešení financovania SVDVT, pomoc pri
(AGNICOLI) Extrapoláciách 2015 (preprava exponátov)
doc. Ing. Milan Šujanský propagácia myšlienky Extrapolácií 2015 v Košiciach, najmä na
univerzitách a organizovanie motivačných prezentácií
Ing. Dezider Guspan podpora a realizácia košickej časti výstavy a interaktívnej práce
so SANETom
Mgr. Ján Melich aktívny marketing podujatí Extrapolácií 2015
Mgr. Zuzana Šullová odborné konzultácie pri hľadaní riešení ochrany zbierok
SVDVT v priebehu roka 2015

Pozn.: Okolo p. doc. Šujanského sa vytvorila skupina aktivistov, nadšencov histórie IT v regióne, najmä z TUKE a UPJŠ, ktorá veľmi účinne realizovala myšlienku Extrapolácií.

To iste platí o skupine zo STM okolo p. mámestníka Melicha, ktorá prevádzkovala výstavu v budove STM, pomáhala realizovať prezentácie v priestoroch STM a úspešne zvládla marketing celej akcie.

Všetkým patrí vďaka za pomoc.

12. Predpokladané aktivity v roku 2016

 • V spolupráci s vedením VS SAV a Predsedníctvom SAV nájsť spôsob financovania prevádzky SVDVT zo sponzorských príspevkov, vstupného a ďalších aktivít SVDVT.

 • Zabezpečiť aspoň jedno funkčné miesto pre budúceho kurátora SVDVT aby postupne prebral túto funkciu.

 • Rozšíriť systém objektovej ochrany VS SAV o okruh Slušovickej haly s rádiovým prepojením na hlavnú budovu.

 • Rozvíjať spoluprácu s organizáciami STM, REPRINT s.r.o., ui42 s.r.o.

 • Organizovať stretnutia odborných skupín a organizovať odbornú spoluprácu s externými spolupracovníkmi.
 • Revitalizovať webovú stránku SVDVT podľa súčasného usporiadania expozícií.

 • Založiť sieť zberateľov a znalcov histórie VT na Slovensku, podľa možnosti v spolupráci so Slovenským technickým múzeom
 • Poskytnúť súčinnosť Ústavu informatiky SAV na príprave a realizácii osláv 60. výročia ústavu a FIIT STU na realizácii stabilnej výstavy histórie počítačov v priestoroch FIIT.

Pokračovať v exkurziách a skvalitňovaní prezentácií vystavených exponátov.

Záver

Rok 2015 priniesol definitívnu skúsenosť, že v Slovenskej republike je záujem o poznanie našej histórie výpočtovej techniky. Oblasť IT je príliš dynamická a zasiahla celú spoločnosť. Mladí ľudia sú často prekvapení, že aj na Slovensku sa v minulosti vyvíjali a vyrábali počítače. Učitelia IT, najmä na stredných školách vítajú možnosť reálnej prezentácie technických prostriedkov s odborným výkladom o ich činnosti a využívaní v praxi. Zlou správou pre SVDVT v roku 2015 bolo zamietnutie projektu APVV Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku z formálnych dôvodov.

Ukázalo sa, že záujem spoločnosti o históriu IT nie je možné uspokojiť jedným „polúväzkovým“ pracovníkom SVDVT. Objavili sa už firmy a aktívni spolupracovníci, ktorí majú záujem pomáhať pri zveľaďovaní zbierok a ich prezentácii. Je to začiatok novej éry existencie SVDVT. Okrem spoločnosti REPRINT s.r.o., kde spolupráca začala už v roku 2014, pribudli spolupracujúce organizácie: ui42 s.r.o., OZ AGNICOLI, Hospodárske noviny a v príprave a realizácii Extrapolácií 2015 aj SSAKI, TU v Košiciach, UPJŠ v Košiciach, TECHNICOM a Košice IT Valley.

Rozvoj výstavy a aktivity SVDVT sa realizujú v odbornej spolupráci so Slovenským technickým múzeom od roku 2012 a vzhľadom na ich záujem o tému IT bude táto spolupráca pokračovať ďalej. Prostredníctvom STM sa SVDVT dostala do Komisie pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí Slovenska, kde máme možnosť konfrontácie našej činnosti s ostatnými múzeami, pracujúcimi v oblasti histórie techniky na Slovensku.

V roku 2015 sme sprístupnili informácie o histórii IT na Slovensku mimoriadne veľkému množstvu ľudí. Len v Košiciach bolo priamych účastníkov výstavy a sprievodných akcii 2348, samotnú SVDVT navštívilo 561 záujemcov o históriu IT, na prednáške Romana Kišša bolo 120 poslucháčov, počet návštevníkov výstavy SMEP etc. v Trenčíne môžeme odhadnúť na 3000. K tomu je treba pripočítať čitateľov HN, Denníka N, košických regionálnych denníkov, poslucháčov rozhlasu a televízie a návštevníkov webových stránok.

K doterajšej spolupráci s vysokými školami: FI Paneurópskej vysokej školy a FMFI UK pribudla v roku 2015 aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU, čo je významný krok v šírení informácií o našej histórii v prostredí začínajúcich študentov informatiky. Táto spolupráca môže byť pre SVDVT aj pre FIIT do budúcnosti veľmi užitočná.

V tejto výročnej správe nie sú spomenuté náklady na realizáciu podujatí. Predpokladáme, že v roku 2016 sa vyjasní financovanie SVDVT v SAV a aj jej personálne obsadenie aby sme sa nemuseli spoliehať len na dobrovoľnú spoluprácu firiem a ochotných ľudí, aj keď táto podpora bude vždy existovať. Bolo by to veľmi dobrým signálom práve v roku, kedy 1. apríla uplynie 15 rokov od otvorenia prvej expozície dejín výpočtovej techniky vo Výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied, 1. apríla 2001, pod názvom Minimúzeum výpočtovej techniky.

2015 Podujatia SVDVT

V Bratislave 8. 1. 2016

Vypracoval: Ing. Štefan Kohút, vedúci SVDVT

Všetky vyročné správy

Komentáre sú uzavreté.