Odborná skupina PROKYBERNETIKA

Návrh na založenie 

Odbornej skupiny PROKYBERNETIKA

pri Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku

1. Cieľ OS

Cieľom OS PROKYBERNETIKA je spolupráca s Výpočtovým strediskom SAV na zdokonaľovaní historiografie začiatkov informatiky na Slovensku, ktorej základom je Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku ako produkt spoločného pracoviska VS SAV a TI SAV.  Bez existencie dokumentov vo forme oficiálnych dokladov, technickej dokumentácie, kníh a odborných článkov, fotografií a iných obrazových dokumentov, podpísaných spomienok odborníkov nie je možné zachovať dedičstvo našej práce pre budúce generácie. Je preto potrebné tieto dokumenty začať zhromažďovať. V súčasnosti to môžu urobiť ešte ľudia, ktorí v tejto oblasti aktívne pôsobili alebo ešte aj pôsobia.

2. Spoločné pracovisko VS SAV a TI SAV

Spoločné pracovisko bolo založené s cieľom študovať metódy transferu poznatkov a fenomény akcelerácie výskumu v oblasti IKT v minulosti s potenciálnou možnosťou využitia skúseností pre súčasnú prácu vo výskume.  Zameranie Spoločného pracoviska VS SAV a TI SAV je štúdium konkrétnych prípadov transferu technológií v oblasti IKT z výskumu do praxe. Ako prvý výstup je Stála výstava v priestoroch slušovickej haly a druhý výstup sa predpokladá zmapovanie aplikácií počítača RPP-16 ako významného projektu v krátkych dejinách slovenskej informatiky.

3. Oblasti výskumu dejín VT – sekcie OS

 • Analógové a hybridné počítače
 • Počítače prvej generácie
 • Počítače druhej generácie
 • Projekt RPP-16
 • Číslicové riadenie procesov
 • Počítače PDP11 a SMEP
 • Počítače IBM a JSEP
 • Paralelné systémy a superpočítače
 • Algoritmy a programovanie
 • Komunikácie
 • Osobné počítače
 • Integrované obvody

4. Vytvorenie webovej stránky PROKYBERNETIKA

Cieľ:   Vytvoriť spoločný komunikačný priestor pre OS a portál pre prístup k nazbieraným informáciám.  Programátor, správca webovej stránky:  Predpokladáme, že sa nájde z prostredia záujemcov o spoluprácu, hostiteľský server môže byť SAVBA.

Obsah stránky:

 • Zoznam členov OS
 • Aktuality z práce OS
 • História informatiky na Slovensku
 • Výskumné úlohy a projekty
 • Organizácie v oblasti IKT
 • Odborné spoločnosti, konferencie
 • Publikačná činnosť
 • Fotografie

5. Metódy spolupráce

 • Komunikácie cez webovú stránku ako spoločnú databázu a elektronickú poštu
 • Pracovné stretnutia odbornej skupiny PROKYBERNETIKA v priestoroch Stálej výstavy
 • Prednášky na vybrané témy pre odbornú verejnosť
 • Získané materiály sa budú evidovať pracovníkmi Stálej výstavy a uskladňovať v jej priestoroch

6. Nutná podmienka existencie OS

Osobná aktivita každého člena pri zbieraní faktografických dokumentov a záujem o zdokumentovanie počiatkov informatiky na Slovensku ako odkazu pre budúce generácie.

7. Sídlo odbornej skupiny

Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská 9, 845 35 Bratislava 45
V Bratislave 3. 10. 2012    Vypracoval: Ing. Štefan Kohút, vedúci spoločného pracoviska VS SAV a TI SAV


Komentáre sú uzavreté.