Desiate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 27.6.2017

Dňa 27. 6. 2017 sa uskutočnilo v poradí už desiate stretnutie bývalých zamestnancov Ústavu technickej kybernetiky SAV. Dôvodom a obsahom stretnutia bola výmena vedúceho Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Dňom 30. 6. končí v tejto funkcii Ing. Štefan Kohút a 1. 7. 2017 pokračuje vo vedení Stálej výstavy doc. Ing. Martin Šperka, PhD., bývalý vedecký pracovník ÚTK SAV, zakladateľ a prvý dekan Fakulty informatiky Paneurópskej univerzity v Bratislave, vysokoškolský učiteľ informatiky, odborník na históriu najmä v oblasti počítačovej grafiky so špeciálnou orientáciou na umeleckú grafiku. Stretnutia sa zúčastnilo vyše 30 účastníkov a jeho názov bol:

Prokybernetika 10

Stretnutie otvoril riaditeľ VS SAV Mgr. Lukáš Demovič, PhD., ktorý privítal hostí, vyslovil uznanie za dielo, ktoré vytvoril odstupujúci vedúci a zaprial ďalšie úspechy v ochrane nášho kultúrneho dedičstva nástupcovi Martinovi Šperkovi. Pani riaditeľka Ing. Ivana Budinská, PhD. z Ústavu informatiky SAV hovorila o zámeroch akcie Extrapolácie 2017, ktorá sa s jej garanciou uskutoční v Banskej Bystrici pod vedením Univerzity Mateja Bela. Akciami sa k Banskej Bystrici, ktorá sa stane na jeden mesiac – október – hlavným mestom informatiky na Slovensku, pripoja informatické organizácie z Bratislavy a Košíc. Jedna akcia bude aj v Žiline, ktorá sa predpokladá ako hlavné mesto informatiky na rok 2018. Plánuje sa celoslovenský workshop na aktuálnu tému „Nedostatok pedagógov IT na stredných aj vysokých školách“. Pripomenula, že mottom podujatia je „Na základe našej histórie hovorme o budúcnosti IT u nás“, ktoré vzniklo práve na pôde Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku.

Ing. Štefan Kohút predstavil genézu vzniku a vytvárania zbierky počítačov a ich častí od roku 1969 po dnes, ktorá je vytvorená najmä z častí počítačov používaných v SAV, na univerzitách, Výskumnom ústave lekárskej bioniky, ale aj počítačov zapožičaných zo STM, SNM a od súkromných zberateľov. Vznikla tak unikátna výstava histórie slovenskej informatiky, ktorú v hojnej miere navštevujú najmä stredné školy. V súčasnosti dostala štatút múzejného zariadenia a je evidovaná v Múzejnom kabinete Slovenského národného múzea.
Hodinu pred začiatkom stretnutia bola podpísaná Zmluva o združení Slovenské distribuované múzeum počítačov medzi VS SAV, UI SAV, STM, SMEP etc. a Ing. Štefanom Kohútom. Združenie má spojiť čo najviac rôznych zberateľov a nadšencov histórie IT a vytvoriť tak jeden veľký bádateľský kolektív na pokrytie všetkých oblastí histórie IT u nás. Ing. Štefan Kohút poďakoval prítomnému pánovi Jozefovi Šovčíkovi za sponzorský dar pre Stálu výstavu, z ktorého mohli byť prijatí na zmluvu doc. Šperka na zoznámenie sa s problematikou v predstihu a dve študentky na inventúry zbierkových predmetov.

Doc. Ing. Martin Šperka, PhD. potom hovoril o pokračovaní v aktivitách Stálej výstavy s cieľom predstavovať slovenskú históriu IT najmä stredoškolskej mládeži a zvýšiť záujem o ňu medzi študentmi vysokých škôl. Predstavil svoju víziu vyučovať predmet Architektúra počítačov v priestoroch a s použitím exponátov Stálej výstavy. Pripomenul prítomným aby písali o časoch, kedy sa u nás počítače vyvíjali, aby tak vznikalo naše tzv. nehmotné kultúrne dedičstvo, čiastočne už zachované v prvých 13-tich príspevkoch na webe www.vystava.sav.sk v rubrike Pohľady do minulosti.
V diskusii vystúpil Ing. Kzimír Križan, ktorý ubezpečil doc. Šperku o podpore a pomoci v jeho práci zo strany kolegov z bývalého ÚTK SAV.

Dlhší príhovor mal akademik Ivan Plander, ktorý predstavil prvú bakalársku prácu o histórii IT na Slovensku, vypracovanú študentom Technickej univerzity v Košiciach, pričom vyzdvihol, že v čase vývoja počítačov na Slovensku neboli odborníci len v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Trenčíne, na Orave a ďalších mestách a v českých zemiach najmä TESLA Blatná s unikátnou aplikáciou tenkovrstvových magnetických pamätí, vyvinutých v základnom výskume na ÚTK SAV. Tieto sa používajú dodnes najmä v kozmických zariadeniach a povedal, že možno práve teraz nad nami letí družica s pamäťou vyvinutou na SAV v sedemdesiatych rokoch. Tieto pamäte sú totiž odolné voči kozmickým žiareniam.

Ing. Milan Gábik zo Žiliny, z bývalého Výskumného ústavu výpočtovej techniky hovoril o prvom diele publikácie, ktorá pojednáva o počítačoch vyvíjaných v tom ústave a o druhom, pripravovanom diele, ktorý bude o periférnych zariadeniach počítačov z toho istého ústavu. Premietol aj fotografie z pripravovanej publikácie.

Doc. Ing. Milan Šujanský, CSc. z TU v Košiciach spomínal na pracovné nadšenie technikov a programátorov, keď dostali na Technickú univerzitu počítač RPP-16, na ktorý naprogramovali v Assembleri prvý knižničný výpožičný systém s databázou kníh a výpožičiek pre Štátnu knižnicu v Košiciach. Tieto programy bežali pod operačným systémom AMOS, vyvinutým v ÚTK SAV. Zaujímavosťou bolo, že medzi poslucháčmi bol aj RNDr. Dušan Ondruš, autor tohto operačného systému.

Prítomní, napriek veľkému teplu vydržali sledovať prednesené referáty. Stretnutie potom pokračovalo voľnou debatou bývalých spolupracovníkov – tvorcov našej počítačovej histórie.
O hostí sa starala Ing. Katarína Abelovská z bývalého Výskumného ústavu lekárskej bioniky.
Poslední odišli o 21:45.

Fotogaléria

Deviate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 27. 10. 2016
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.