Piate stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 24. 10. 2014

Piate stretnutie sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2014 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Na stretnutí bolo 21 prítomných, vrátane troch hostí, ktorí prišli s p. Klačkom z Ústredného archívu SAV. Prvou časťou stretnutia bolo podľa pozvánky zasadnutie odbornej skupiny Prokybernetika s nasledovným priebehom:

  • Hostí privítal Ing. Lacko, riaditeľ VS SAV, ktorý prítomných informoval o uzatvorenej Zmluve o spolupráci medzi VS SAV a UI SAV, kde je deklarovaný spoločný záujem oboch organizácií prezentovať a popularizovať výsledky výskumu v SAV v oblasti informačných technológií. Zmluva umožňuje VS SAV prevádzkovať Stálu výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku na dobu 5 rokov, t.j. do 30. 06. 2019. Ďalej podrobne informoval o rozšírení superpočítača AUREL o 30%, takže v súčasnosti má AUREL 4096 výpočtových jadier.
  • Pán Jozef Klačka z Ústredného archívu SAV (ÚA SAV) hovoril o užitočnej spolupráci ÚA SAV a VS SAV pri usporadúvaní dokumentov bývalého ÚTK SAV v sklade ÚA SAV a predstavil internú publikáciu: Kohút, Š., Bečková, J.: Dokumenty výskumnej činnosti ÚTK SAV v Ústrednom archíve SAV 1953 – 1992 (382s.), ktorá obsahuje zoznam archivovaných dokumentov.
  • Organizátor stretnutia Štefan Kohút hovoril o novozriadenej Komisii pre zbierky dejín techniky pri Zväze múzeí Slovenska, ktorej sa stal členom a predniesol príspevok s PPT prezentáciou o Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ktorý mal na tejto komisii dňa 2.10.2014 v Banskej Štiavnici.
  • Pán Martin Krupa, výkonný riaditeľ spoločnosti UI42 hovoril o užitočnosti prezentácie našej histórie informatiky a ponúkol spoluprácu s Hospodárskymi novinami (prítomný bol aj redaktor Matej Duman) a aj podporu propagácie Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky.
  • Riaditeľ UI SAV Doc. Hluchý pozval prítomných k spolupráci na príprave blížiaceho sa 60. výročia Ústavu informatiky SAV (2016).

Ďalšou časťou stretnutia boli rozhovory bývalých kolegov, plány spolupráce na dokumentovaní vystavovaných počítačov aby za každým vystavovaným exponátom bol aj jeho príbeh, doklad o jeho vývoji a použití, čo bude dôležité o 20 rokov. To je ale potrebné zozbierať už teraz.Tí, ktorí boli prvýkrát na Prokybernetike mali možnosť prezrieť si expozície Stálej výstavy. Je treba poďakovať Milanovi Záparkovi z bývalého ÚTK SAV za pekné reportážne fotografie zo stretnutia a z expozícií a za súhlas s ich zverejnením na podporu propagácie Stálej výstavy.

Zo stretnutia vyplynuli užitočné závery:

– Urobiť cca 5 dielnu reportáž do Hospodárskych novín o vývoji a využití počítačov vyvinutých a využívaných na Slovensku (Analóg, RPP, SMEP, SIMD, PMD85).

– Napísať projekt pre APVV o analýze a dokumentovaní histórie IT na Slovensku.

– Ďalej spolupracovať s ÚI SAV a ÚA SAV na prezentovaní tejto histórie so strednodobým cieľom podpory 60. výročia UI SAV a na dokončení ukladania administratívnych dokumentov ÚTK v sklade ÚA SAV a prepojiť tieto dokumenty s už usporiadanou časťou vedeckého výskumu.

– Udržiavať kontakt so spoločnosťou UI42 spol. s r.o. s cieľom propagácie našej činnosti.

Neurčili sme si síce termín ďalšieho stretnutia, ale isto bude v jarných mesiacoch roku 2015.

Ďakujem všetkým, čo prišli, tým, čo sa ospravedlnili: Peter Hatala, Paľo Divéky, Eva Zigová, Elena Gramatová, Mária Novosadová, Imrich Bertók, Ivan Gašparík, Pavol Hrívik, Jana Balážová, Ivan Trebatický, Marán Zeman (Žilina), Eva Kohútová, ale aj všetkým tým, čo čítajú tieto riadky a v duchu nás podporujú.

V Bratislave 26. 11.2014 Štefan Kohút, VS SAV

Fotogaléria

Štvrté stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 10. 3. 2014
Šieste stretnutie odbornej skupiny Prokybernetika dňa 12.06.2015
Zoznam stretnutí odbornej skupiny Prokybernetika

Komentáre sú uzavreté.